Chuong1-Tong quan ve He Dieu Hanh

Chuong1-Tong quan ve He Dieu Hanh - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 T NG QUAN V H Đ I U HÀNH I M c tiêu Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: o Hi u vai trò c a h đ i u hành trong h th ng máy tính o Bi ế t các giai đ o n phát tri n c a h đ i u hành o Hi u s khác bi t c a các h đ i u hành qua t ng giai đ o n o Hi u cách gi i quy ế t các v n đề phát sinh trong t ng h đ i u hành II Gi i thi u H đ i u hành là m t ch ươ ng trình qu n lý ph n c ng máy tính. Nó cung c p n n t ng cho các ch ươ ng trình ng d ng và đ óng vai trò trung gian giao ti ế p gi a ng ườ i dùng máy tính và ph n c ng c a máy tính đ ó. H đ i u hành thi ế t l p cho các tác v này r t đ a d ng. M t vài h đ i u hành thi ế t k ế ti n d ng trong khi m t s khác thi ế t k ế hi u qu ho c k ế t h p c hai. Để hi u h đ i u hành là gì, tr ướ c h ế t chúng ta ph i hi u chúng đượ c phát tri n nh ư th ế nào. Trong ch ươ ng này chúng ta đ i m l i s phát tri n c a h đ i u hành t nh ng h th nghi m đầ u tiên t i nh ng h đ a ch ươ ng và chia th i. Thông qua nh ng giai đ o n khác nhau chúng ta s th y cách th c mà nh ng thành ph n c a h đ i u hành đượ c c i ti ế n nh ư nh ng gi i pháp t nhiên cho nh ng v n đề trong nh ng h th ng máy tính ban đầ u. Xem xét nh ng lý do phía sau s phát tri n c a h đ i u hành cho chúng ta m t đ ánh giá v nh ng tác v gì h đ i u hành làm và cách h đ i u hành th c hi n chúng. III H đ i u hành là gì? M t h đ i u hành là m t thành ph n quan tr ng c a m i h th ng máy tính. M t h th ng máy tính có th đượ c chia thành b n thành ph n: ph n c ng, h đ i u hành, các ch ươ ng trình ng d ng và ng ườ i dùng. o Ph n c ng (Hardware): bao g m b x lý trung tâm (CPU), b nh , thi ế t b xu t/nh p,. .cung c p tài nguyên c ơ b n cho h th ng. o Các ch ươ ng trình ng d ng (application programs): trình biên d ch (compiler), trình so n th o v ă n b n (text editor), h c ơ s d li u (database system), trình duy t Web,. . đị nh ngh ĩ a cách mà trong đ ó các tài nguyên đượ c s d ng để gi i quy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Chuong1-Tong quan ve He Dieu Hanh - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online