CHUONG2 - GII THUT N HNH CHNG II GII THUT N HNH Chng ny...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GI I THU T ĐƠ N HÌNH 34 CH ƯƠ NG II GI I THU T ĐƠ N HÌNH Ch ươ ng này trình bày m t cách chi ti ế t n i dung c a gi i thu t đơ n hình. Sau ph n c ơ s lý thuy ế t c a gi i thu t là các ví d t ươ ng ng. Các ví d đượ c trình bày đ úng theo các b ướ c c a gi i thu t. Ki ế n th c trong ch ươ ng này c n thi ế t cho vi c l p trình gi i quy ho ch tuy ế n tính trên máy tính. N i dung chi ti ế t c a ch ươ ng bao g m : I- GI I THU T ĐƠ N HÌNH C Ơ B N 1- C ơ s xây d ng gi i thu t đơ n hình c ơ b n 2- Đị nh lý v s h i t 3- Gi i thu t đơ n hình c ơ b n 4- Chú ý trong tr ườ ng h p suy bi ế n II- GI I THU T ĐƠ N HÌNH C I TI N 1- M t cách tính ma tr n ngh ch đả o 2- Quy ho ch tuy ế n tính d ng chu n 3- Gi i thu t đơ n hình c i ti ế n 4- Phép tính trên dòng - B ng đơ n hình III- PH ƯƠ NG PHÁP BI N GI C I BIÊN 1- Bài toán c i biên a- C i biên bài toán quy ho ch tuy ế n tính b- Quan h gi a bài toán xu t phát và bài toán c i biên 2- Ph ươ ng pháp hai pha 3- Ph ươ ng pháp M vô cùng l n IV- QUY HO CH TUY N TÍNH SUY BI N 1- Các ví d v quy ho ch tuy ế n tính suy bi ế n 2- X lý quy ho ch tuy ế n tính suy bi ế n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GI I THU T ĐƠ N HÌNH 35 CH ƯƠ NG II: GI I THU T ĐƠ N HÌNH I- GI I THU T ĐƠ N HÌNH C Ơ B N Ch ươ ng này trình bày m t ph ươ ng pháp để gi i bài toán quy ho ch tuy ế n tính đ ó là ph ươ ng pháp đơ n hình. Ph ươ ng pháp đơ n hình đượ c George Bernard Dantzig đư a ra n ă m 1947 cùng lúc v i vi c ông khai sinh ra quy ho ch tuy ế n tính. Đ ây là m t ph ươ ng pháp th c s có hi u qu để gi i nh ng bài toán quy ho ch tuy ế n tính c l n trong th c t ế . V i cách nhìn hi n đạ i ý t ưở ng c a ph ươ ng pháp đơ n hình r t đơ n gi n. Có nhi u cách ti ế p c n ph ươ ng pháp đơ n hình, ch ươ ng này trình bày m t trong các cách đ ó. 1- C ơ s xây d ng gi i thu t đơ n hình c ơ b n Xét bài toán quy ho ch tuy ế n tính chính t c : = = 0 x b Ax x c z(x) max T Gi s r ng B 0 là m t c ơ s kh thi xu t phát c a bài toán ( không nh t thi ế t là m c t đầ u tiên c a ma tr n A ) . Thu t toán đơ n hình c ơ b n đượ c xây d ng d a trên các b ướ c sau : a- Gán B = B 0 l=0 ( s l n l p ) b- l = l+1 c- V i c ơ s hi n th i B tính : = = = 0 x b B x x N 1 B : ph ươ ng án c ơ s kh thi t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 36

CHUONG2 - GII THUT N HNH CHNG II GII THUT N HNH Chng ny...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online