{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong2_DSP2 - Chng II Chng 2 TN HIU H THNG RI RC Ni dung...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng II - 21 - Ch ươ ng 2 TÍN HI U & H TH NG R I R C N i dung chính ch ươ ng này là: - Gi i thi u các tín hi u r i r c c ơ b n - Các phép toán trên tín hi u r i r c - Phân lo i tín hi u r i r c - Bi u di n h th ng r i r c - Phân lo i h th ng r i r c - H th ng r i r c tuy ế n tính b t bi ế n - T ng ch p r i r c - Ph ươ ng trình sai phân tuy ế n tính h s h ng - C u trúc h r i r c tuy ế n tính b t bi ế n 2.1 TÍN HI U R I R C Nh ư đ ã trình bày trong ch ươ ng I, tín hi u r i r c x(n) có th đượ c t o ra b ng cách l y m u tín hi u liên t c x a (t) v i chu k l y m u là T. Ta có: < < = = n ), n ( x ) nT ( x ) t ( x a nT t a L ư u ý n là bi ế n nguyên, x(n) là hàm theo bi ế n nguyên, ch xác đị nh t i các giá tr n nguyên. Khi n không nguyên, x(n) không xác đị nh, ch không ph i b ng 0. Trong nhi u sách v x lý tín hi u s , ng ườ i ta quy ướ c: khi bi ế n nguyên thì bi ế n đượ c đặ t trong d u ngo c vuông và khi bi ế n liên t c thì bi ế n đượ c đặ t trong d u ngo c tròn. T đ ây tr đ i, ta ký hi u tín hi u r i r c là: x[n]. C ũ ng nh ư tín hi u liên t c, có th bi u di n tín hi u r i r c b ng hàm s , b ng đồ th , b ng b ng. Ngoài ra, ta còn có th bi u di n tín hi u r i r c d ướ i d ng dãy s , m i ph n t trong dãy s là m t giá tr c a m u r i r c. Ví d : Cho tín hi u r i r c sau: = = = n , 0 2 n , 4 3 , 1 n , 1 ] n [ x Bi u di n tín hi u trên d ướ i d ng b ng, đồ th , dãy s
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng II - 22 - 2.1.1 M t s tín hi u r i r c c ơ b n 1. Tín hi u b ướ c nh y đơ n v (Discrete-Time Unit Step Signal) 10 [] 00 n un n , = , < Tín hi u b ướ c nh y d ch chuy n có d ng sau: 0 0 0 1 0 nn un n , −= , < 2. Tín hi u xung đơ n v (Discrete-Time Unit Impulse Signal) n n n δ , = = , Tín hi u xung d ch chuy n có d ng sau: 0 0 0 1 0 , = ,
Background image of page 2
Ch ươ ng II - 23 - So sánh tín hi u b ướ c nh y và xung đơ n v liên t c và r i r c, ta th y có m t s đ i m khác nhau, đượ c trình bày trong b ng 2.1. Continuous time Discrete time () ( ) t ut d δ ττ −∞ = [] n k un k =−∞ = d dt tu t [] [] [ 1 ] nu n = −− 00 0 ( ) ( ) x tt t x t t t −= 0 [ ] [ ] x nnn x n nn =− () ( ) x t d t x t −∞ [][ ] [ ] n x n B ng 2.1 Tín hi u b ướ c nh y và xung đơ n v liên t c và r i r c 3. Tín hi u d c đơ n v
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

Chuong2_DSP2 - Chng II Chng 2 TN HIU H THNG RI RC Ni dung...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online