{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chuong2_uni - CHNG II MT TRNH BIN DCH N GIN Ni dung chnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG II M T TRÌNH BIÊN D CH Ð Ơ N GI N N i dung chính: Ch ươ ng này gi i thi u m t trình biên d ch cho các bi u th c s h c đơ n gi n (trình biên d ch đơ n gi n) g m hai k : K đầ u (Front end) và k sau (Back end). N i dung chính c a ch ươ ng t p trung vào k đầ u g m các giai đ o n: Phân tích t v ng, phân tích cú pháp và sinh mã trung gian v i m c đ ích chuy n m t bi u th c s h c đơ n gi n t d ng trung t sang h u t . K sau chuy n đổ i bi u th c d ng h u t sang mã máy o ki u stack , sau đ ó s th c thi đ o n mã đ ó trên máy o ki u stack để cho ra k ế t qu tính toán cu i cùng. M c tiêu c n đạ t: Sau khi h c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m đượ c: Các thành ph n c u t o nên trình biên d ch đơ n gi n. Ho t độ ng và cách cài đặ t các giai đ o n c a k tr ướ c c a m t trình biên d ch đơ n gi n. Cách s d ng máy tr u t ượ ng ki u stack để chuy n đổ i các bi u th c h u t sang mã máy o và cách th c thi các đ o n mã o này để đượ c k ế t qu cu i cùng. Ki ế n th c c ơ b n Để ti ế p nh n các n i dung đượ c trình bày trong ch ươ ng 2, sinh viên ph i: Bi ế t m t ngôn ng l p trình nào đ ó: C, Pascal, v.v để hi u cách cài đặ t trình biên d ch. Có ki ế n th c v c u trúc d li u để hi u cách t ch c d li u khi th c hi n cài đặ t. Tài li u tham kh o: [1] Trình Biên D ch - Phan Th T ươ i (Tr ườ ng Ð i h c k thu t Tp.HCM) - NXB Giáo d c, 1998. [2] Compilers : Principles, Technique and Tools - Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. I. Ð NH NGH Ĩ A CÚ PHÁP 1. V ă n ph m phi ng c nh Ð xác đị nh cú pháp c a m t ngôn ng , ng ườ i ta dùng v ă n ph m phi ng c nh CFG (Context Free Grammar) hay còn g i là v ă n ph m BNF (Backers Naur Form) V ă n ph m phi ng c nh bao g m b n thành ph n: 1. M t t p h p các token - các ký hi u k ế t thúc (terminal symbols). Ví d : Các t khóa, các chu i, d u ngo c đơ n, ... 11
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. M t t p h p các ký hi u ch ư a k ế t thúc (nonterminal symbols), còn g i là các bi ế n (variables).
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 37

chuong2_uni - CHNG II MT TRNH BIN DCH N GIN Ni dung chnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online