Chuong2-Cau truc He dieu hanh

Chuong2-Cau truc He dieu hanh - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 C U TRÚC H Đ I U HÀNH I M c đ ích Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: o Hi u h đ i u hành t ba khía c nh: ng ườ i dùng, ng ườ i l p trình và ng ườ i thi ế t k ế o Hi u các d ch v mà h đ i u hànhcung c p o Bi ế t các ph ươ ng pháp đượ c dùng để thi ế t k ế ki ế n trúc h đ i u hành II Gi i thi u H đ i u hành cung c p môi tr ườ ng cho các ch ươ ng trình th c thi. N i t i, các h đ i u hành r t khác bi t nhau v ki ế n trúc, chúng đượ c t ch c cùng v i các dòng khác nhau. Thi ế t k ế m t h đ i u hành m i là m t công vi c quan tr ng. Các m c đ ích c a h th ng ph i đượ c đị nh ngh ĩ a rõ ràng tr ướ c khi thi ế t k ế b t đầ u. Ki u h th ng mong mu n là c ơ s cho vi c ch n l a gi a các gi i thu t và chi ế n l ượ c khác nhau. H đ i u hành có th đượ c nhìn t nhi u l i đ i m khác nhau. Ng ườ i này xem xét các d ch v mà h đ i u hành cung c p. Ng ườ i kia quan tâm đế n giao di n mà h đ i u hành mang l i cho ng ườ i dùng và ng ườ i l p trình. Ng ườ i khác l i phân rã h th ng thành nh ng thành ph n và các m i quan h bên trong c a chúng. Trong ch ươ ng này chúng ta tìm hi u c ba khía c nh c a h đ i u hành, th hi n ba quan đ i m c a ng ườ i dùng, ng ườ i l p trình và ng ườ i thi ế t k ế h đ i u hành. Chúng ta xem xét các d ch v mà h đ i u hành cung c p, cách chúng đượ c cung c p và các ph ươ ng pháp khác nhau đượ c dùng cho vi c thi ế t k ế h đ i u hành. III Các thành ph n h th ng Chúng ta có th t o ra m t h th ng l n và ph c t p nh ư h đ i u hành ch khi phân chia h đ i u hành thành nh ng ph n nh h ơ n. M i ph n nên là m t thành ph n đượ c mô t rõ ràng c a h th ng, v i xu t, nh p và các ch c n ă ng đượ c đị nh ngh ĩ a c n th n. Tuy nhiên, nhi u h th ng hi n đạ i chia s m c tiêu h tr các thành ph n h th ng đượ c li t kê sau đ ây: III.1 Qu n lý quá trình M t ch ươ ng trình không làm gì tr khi các ch th c a nó đượ c th c thi b i m t CPU. M t quá trình có th đượ c xem nh ư
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 16

Chuong2-Cau truc He dieu hanh - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online