{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chuong3_uni - CH ƯƠ NG III PHÂN TÍCH T Ừ V Ự NG N...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CH ƯƠ NG III PHÂN TÍCH T Ừ V Ự NG N ộ i dung chính: Ch ươ ng này trình bày các k ỹ thu ậ t xác đị nh và cài đặ t b ộ phân tích t ừ v ự ng . K ỹ thu ậ t đơ n gi ả n để xây d ự ng m ộ t b ộ phân tích t ừ v ự ng là xây d ự ng các l ượ c đồ- automata h ữ u h ạ n xác đị nh (Deterministic Finite Automata - DFA) ho ặ c không xác đị nh (Nondeterministic Finite Automata - NFA) – mô t ả c ấ u trúc c ủ a các th ẻ t ừ (token) c ủ a ngôn ng ữ ngu ồ n và sau đ ó d ị ch “th ủ công” chúng sang ch ươ ng trình nh ậ n d ạ ng các token. M ộ t k ỹ thu ậ t khác nh ằ m t ạ o ra b ộ phân tích t ừ v ự ng là s ử d ụ ng Lex – ngôn ng ữ hành độ ng theo m ẫ u (pattern). Tr ướ c tiên, ng ườ i thi ế t k ế trình biên d ị ch ph ả i mô t ả các m ẫ u đượ c xác đị nh b ằ ng các bi ể u th ứ c chính quy, sau đ ó s ử d ụ ng trình biên d ị ch c ủ a Lex để t ự độ ng t ạ o ra m ộ t b ộ đị nh d ạ ng automata h ữ u h ạ n hi ệ u qu ả (b ộ phân tích t ừ v ự ng). Các mô t ả và cách th ứ c ho ạ t độ ng chi ti ế t c ủ a công c ụ Lex đượ c trình bày rõ h ơ n trong ph ầ n ph ụ l ụ c A. M ụ c tiêu c ầ n đạ t: Sau khi h ọ c xong ch ươ ng này, sinh viên ph ả i n ắ m đượ c các k ỹ thu ậ t t ạ o ra b ộ phân tích t ừ v ự ng. C ụ th ể , • Xây d ự ng các l ượ c đồ cho các bi ể u th ứ c chính quy mô t ả ngôn ng ữ c ầ n đượ c vi ế t trình biên d ị ch. Sau đ ó chuy ể n đổ i chúng sang m ộ t ch ươ ng trình phân tích t ừ v ự ng. • S ử d ụ ng công c ụ có s ẵ n Lex để sinh ra b ộ phân tích t ừ v ự ng. Ki ế n th ứ c c ơ b ả n: Sinh viên ph ả i có các ki ế n th ứ c v ề : • DFA và NFA. Các automata h ữ u h ạ n xác đị nh và không xác đị nh này đượ c s ử d ụ ng để nh ậ n d ạ ng chính xác ngôn ng ữ mà các bi ể u th ứ c chính quy có th ể bi ể u di ễ n. • Cách chuy ể n đổ i t ừ NFA sang DFA nh ằ m làm đơ n gi ả n hóa quá trình cài đặ t b ộ phân tích t ừ v ự ng. Tài li ệ u tham kh ả o: [1] Automata and Formal Language. An Introduction – Dean Kelley – Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632. [2] Compilers : Principles, Technique and Tools- Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. [3] Compiler Design – Reinhard Wilhelm, Dieter Maurer - Addison - Wesley Publishing Company, 1996....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

chuong3_uni - CH ƯƠ NG III PHÂN TÍCH T Ừ V Ự NG N...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online