Chuong3-Qua trinh - i Hc Cn Th - Khoa Cng Ngh Thng Tin -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 QUÁ TRÌNH I M c đ ích Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: Hi u các khái ni m v quá trình Hi u cách l p th i bi u quá trình Bi ế t các thao tác trên quá trình Hi u cách giao ti ế p liên quá trình II Gi i thi u Nh ng h th ng máy tính ban đầ u cho phép ch m t ch ươ ng trình đượ c th c thi t i m t th i đ i m. Ch ươ ng trình này có toàn quy n đ i u khi n h th ng và có truy xu t t i t t c tài nguyên c a h th ng. Nh ng h th ng máy tính hi n nay cho phép nhi u ch ươ ng trình đượ c n p vào b nh đượ c th c thi đồ ng hành. S phát tri n này yêu c u s đ i u khi n m nh m h ơ n và phân chia nhi u h ơ n gi a các quá trình. Yêu c u này d n đế n khái ni m quá trình, m t ch ươ ng trình đ ang th c thi. Quá trình là m t đơ n v công vi c trong m t h đ i u hành chia th i hi n đạ i. M t h đ i u hành ph c t p h ơ n đượ c mong đợ i nhi u h ơ n trong vi c th c hi n các hành vi c a ng ườ i dùng. M c dù quan tâm ch y ế u c a h đ i u hành là th c thi ch ươ ng trình ng ườ i dùng, nh ư ng nó c ũ ng quan tâm đế n các tác v khác nhau bên ngoài nhân. Do đ ó, m t h th ng ch a t p h p các quá trình: quá trình h đ i u hành th c thi mã h th ng, quá trình ng ườ i dùng th c thi mã ng ườ i dùng. T t c quá trình này có ti m n ă ng th c thi đồ ng hành, v i m t CPU (hay nhi u CPU) đượ c đ a h p gi a chúng. B ng cách chuy n đổ i CPU gi a các quá trình, h đ i u hành có th làm cho máy tính ho t độ ng v i n ă ng su t cao h ơ n. III Khái ni m quá trình M t v n đề c n th o lu n là cái gì đượ c g i trong t t c ho t độ ng c a CPU? M t h th ng bó th c thi công vi c, trái l i m t h th ng chia th i th c thi ch ươ ng trình ng ườ i dùng hay tác v . Th m chí trên h th ng đơ n ng ườ i dùng nh ư Microsoft Windows và Macintosh OS, m t ng ườ i dùng có th ch y nhi u ch ươ ng trình t i m t th i đ i m: b x lý v ă n b n, trình duy t web, e-mail. Th m chí n ế u ng ườ i dùng có th th c thi ch m t quá trình t i m t th i đ i m, thì m t h
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 16

Chuong3-Qua trinh - i Hc Cn Th - Khoa Cng Ngh Thng Tin -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online