CHUONG4 - NG DNG QUY HOCH TUYN TNH CHNG IV NG DNG QUY HOCH...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NG D NG QUY HO CH TUY N TÍNH 88 CH ƯƠ NG IV NG D NG QUY HO CH TUY N TÍNH Ch ươ ng này trình bày các bài toán để th y kh n ă ng ng d ng r ng rãi c a quy ho ch tuy ế n tính. Bài toán trò ch ơ i đượ c trình bày m t cách chi ti ế t, các bày toán còn l i ch trình bày mô hình. Vi c gi i các bài toán này đượ c nghiên c u thêm trong các môn ti ế p theo. N i dung chi ti ế t c a ch ươ ng này bao g m : I- M ĐẦ U II- BÀI TOÁN TRÒ CH Ơ I 1- Trò ch ơ i có nghi m n đị nh 2- Trò ch ơ i không có nghi m n đị nh III- BÀI TOÁN V N T I 1- M đầ u 2- Các khái ni m c ơ b n 3- Bài toán v n t i cân b ng thu phát 4- Các bài toán đượ c đư a v bài toán v n t i IV- BÀI TOÁN DÒNG TRÊN M NG 1- M đầ u 2- Phát bi u bài toán dòng trên m ng V- QUY HO CH NGUYÊN 1- M đầ u 2- Bài toán quy ho ch nguyên trong th c t ế CH ƯƠ NG IV
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
NG D NG QUY HO CH TUY N TÍNH 89 NG D NG QUY HO CH TUY N TÍNH Trong ch ươ ng này, chúng ta s tìm hi u s ơ l ượ c m t s khái ni m và ph ươ ng pháp c ơ b n trong lý thuy ế t trò và m t s bài toán th c t ế mà ng ườ i ta s đư a v bài toán quy ho ch tuy ế n tính để gi i . I- M ĐẦ U Trong th c t ế hay g p tình hu ng là ph i ch n m t quy ế t đị nh (b p bênh) do ph i đố i m t v i m t đố i th thông minh và có quy n l i đố i l p v i ta : ví d trong các trò ch ơ i tranh ch p, trong quân s , trong v n độ ng tranh c .... Nghiên c u vi c ch n quy ế t đị nh trong nh ng tr ườ ng h p đố i kháng này có tên g i là lý thuy ế t trò ch ơ i. đ ây ng ườ i ch n quy ế t đị nh và đố i th đề u đượ c g i là ng ườ i ch ơ i. M i ng ườ i ch ơ i có m t t p h p các hành độ ng để l a ch n đượ c g i là chi ế n l ượ c. Chúng ta xét m t tr ườ ng h p đơ n gi n là trò ch ơ i hai ng ườ i : ph n th ưở ng s là cái đượ c c a m t ng ườ i và chính là cái m t c a ng ườ i kia. Gi i m t trò ch ơ i ngh ĩ a là tìm chi ế n l ượ c t t nh t cho m i ng ườ i ch ơ i. Hai ng ườ i ch ơ i th ườ ng đượ c ký hi u là A và B, chi ế n l ượ c t ươ ng ng c a m i ng ườ i đượ c ký hi u là : A : i (i=1 m) B : j (j=1 n) Gi i th ưở ng ng v i chi ế n l ượ c (i,j) c a hai ng ườ i đượ c ký hi u là a ij đượ c vi ế t thành m t b ng nh ư sau : B 1 2 ... n A 1 a 11 a 12 ... a 1n 2 a 21 a 22 ... a 2n ... ... ... ... ...
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

CHUONG4 - NG DNG QUY HOCH TUYN TNH CHNG IV NG DNG QUY HOCH...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online