chuong4_uni - CHNG IV PHN TCH C PHP Ni dung chnh: Mi ngn ng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG IV PHÂN TÍCH PHÁP N i dung chính: M i ngôn ng l p trình đề u có các quy t c di n t c u trúc cú pháp c a các ch ươ ng trình có đị nh d ng đ úng. Các c u trúc cú pháp này đượ c mô t b i v ă n ph m phi ng c nh . Ph n đầ u c a ch ươ ng nh c l i khái ni m v ă n ph m phi ng c nh, cách tìm m t v ă n ph m t ươ ng đươ ng không còn đệ quy trái và m ơ h . Ph n l n n i dung c a ch ươ ng trình bày các ph ươ ng pháp phân tích cú pháp th ườ ng đượ c s d ng trong các trình biên d ch: Phân tích cú pháp t trên xu ng (Top down) và Phân tích cú pháp t d ướ i lên (Bottom up). Các ch ươ ng trình ngu n có th ch a các l i cú pháp. Trong quá trình phân tích cú pháp ch ươ ng trình ngu n, s r t b t ti n n ế u ch ươ ng trình d ng và thông báo l i khi g p l i đầ u tiên. Vì th ế c n ph i có k thu t để v ượ t qua các l i cú pháp để ti ế p t c quá trình d ch - Các k thu t ph c h i l i . T v ă n ph m đặ c t ngôn ng l p trình và l a ch n ph ươ ng pháp phân tích cú pháp phù h p, sinh viên có th t mình xây d ng m t b phân tích cú pháp . Ph n còn l i c a ch ươ ng gi i thi u công c Yacc . Sinh viên có th s d ng công c này để t o b phân tích cú pháp thay vì ph i t cài đặ t. Mô t chi ti ế t v Yacc đượ c tìm th y ph n ph l c B. M c tiêu c n đạ t: Sau khi h c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m đượ c: Các ph ươ ng pháp phân tích cú pháp và các chi ế n l ượ c ph c h i l i. Cách t cài đặ t m t b phân tích cú pháp t m t v ă n ph m phi ng c nh xác đị nh. Cách s d ng công c Yacc để sinh ra b phân tích cú pháp. Ki ế n th c c ơ b n: Sinh viên ph i có các ki ế n th c v : V ă n ph m phi ng c nh (Context Free Grammar – CFG), Automat đẩ y xu ng (Pushdown Automata – PDA). Cách bi ế n đổ i t m t CFG v m t PDA. Tài li u tham kh o: [1] Automata and Formal Language. An Introduction – Dean Kelley – Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632. [2] Compilers : Principles, Technique and Tools - Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. [3]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 51

chuong4_uni - CHNG IV PHN TCH C PHP Ni dung chnh: Mi ngn ng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online