chuong4_uni - CHNG IV PHN TCH C PHP Ni dung chnh Mi ngn ng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG IV PHÂN TÍCH PHÁP N i dung chính: M i ngôn ng l p trình đề u có các quy t c di n t c u trúc cú pháp c a các ch ươ ng trình có đị nh d ng đ úng. Các c u trúc cú pháp này đượ c mô t b i v ă n ph m phi ng c nh . Ph n đầ u c a ch ươ ng nh c l i khái ni m v ă n ph m phi ng c nh, cách tìm m t v ă n ph m t ươ ng đươ ng không còn đệ quy trái và m ơ h . Ph n l n n i dung c a ch ươ ng trình bày các ph ươ ng pháp phân tích cú pháp th ườ ng đượ c s d ng trong các trình biên d ch: Phân tích cú pháp t trên xu ng (Top down) và Phân tích cú pháp t d ướ i lên (Bottom up). Các ch ươ ng trình ngu n có th ch a các l i cú pháp. Trong quá trình phân tích cú pháp ch ươ ng trình ngu n, s r t b t ti n n ế u ch ươ ng trình d ng và thông báo l i khi g p l i đầ u tiên. Vì th ế c n ph i có k thu t để v ượ t qua các l i cú pháp để ti ế p t c quá trình d ch - Các k thu t ph c h i l i . T v ă n ph m đặ c t ngôn ng l p trình và l a ch n ph ươ ng pháp phân tích cú pháp phù h p, sinh viên có th t mình xây d ng m t b phân tích cú pháp . Ph n còn l i c a ch ươ ng gi i thi u công c Yacc . Sinh viên có th s d ng công c này để t o b phân tích cú pháp thay vì ph i t cài đặ t. Mô t chi ti ế t v Yacc đượ c tìm th y ph n ph l c B. M c tiêu c n đạ t: Sau khi h c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m đượ c: Các ph ươ ng pháp phân tích cú pháp và các chi ế n l ượ c ph c h i l i. Cách t cài đặ t m t b phân tích cú pháp t m t v ă n ph m phi ng c nh xác đị nh. Cách s d ng công c Yacc để sinh ra b phân tích cú pháp. Ki ế n th c c ơ b n: Sinh viên ph i có các ki ế n th c v : V ă n ph m phi ng c nh (Context Free Grammar – CFG), Automat đẩ y xu ng (Pushdown Automata – PDA). Cách bi ế n đổ i t m t CFG v m t PDA. Tài li u tham kh o: [1] Automata and Formal Language. An Introduction – Dean Kelley – Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632. [2] Compilers : Principles, Technique and Tools - Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. [3]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 51

chuong4_uni - CHNG IV PHN TCH C PHP Ni dung chnh Mi ngn ng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online