chuong4a-luong - i Hc Cn Th - Khoa Cng Ngh Thng Tin - Gio...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 CH ƯƠ NG IV - LU NG IV.1 M c đ ích Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: Các khái ni m gán v i h đ i u hành đ a lu ng Các v n đề liên quan v i l p trình đ a lu ng Các nh h ưở ng c a lu ng t i vi c thi ế t k ế h đ i u hành Cách th c các h đ i u hành hi n đạ i h tr lu ng IV.2 Gi i thi u Mô hình th c thi trong ch ươ ng 3 gi s r ng m t quá trình là m t ch ươ ng trình đ ang th c thi v i m t lu ng đ i u khi n. Nhi u h đ i u hành hi n đạ i hi n nay cung c p các đặ c đ i m cho m t quá trình ch a nhi u lu ng (thread) đ i u khi n. Trong ch ươ ng này gi i thi u các khái ni m liên quan v i các h th ng máy tính đ a lu ng, g m th o lu n Pthread API và lu ng Java. Chúng ta s xem xét nhi u v n đề có liên quan t i l p trình đ a lu ng và nó nh h ưở ng nh ư th ế nào đế n thi ế t k ế c a h đ i u hành. Cu i cùng, chúng ta s khám phá nhi u h đ i u hành hi n đạ i h tr lu ng t i c p độ nhân nh ư th ế nào. IV.3 T ng quan M t lu ng th ườ ng đượ c g i là quá trình nh (lightweight proces-LWP), là m t đơ n v c ơ b n c a vi c s d ng CPU; nó hình thành g m: m t đị nh danh lu ng (thread ID), m t b đế m ch ươ ng trình, t p thanh ghi và ng ă n x ế p. Nó chia s v i các lu ng khác thu c cùng m t quá trình ph n mã, ph n d li u, và tài nguyên h đ i u hành nh ư các t p tin đ ang m và các tín hi u. M t quá trình truy n th ng (hay quá trình n ng) có m t lu ng đ i u khi n đơ n. N ế u quá trình có nhi u lu ng đ i u khi n, nó có th th c hi n nhi u h ơ n m t tác v t i m t th i đ i m. Hình VI.1 hi n th s khác nhau gi a quá trình đơ n lu ng và quá trình đ a lu ng. IV.3.1 S c ơ độ ng Nhi u gói ph n m m ch y trên các máy để bàn PC là đ a lu ng. Đ i n hình, m t ng d ng đượ c cài đặ t nh ư m t quá trình riêng r v i nhi u lu ng đ i u khi n. M t trình duy t Web có th có m t lu ng hi n th hình nh, v ă n b n trong khi m t lu ng khác l y d li u t m ng. M t trình so n th o v ă n b
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 15

chuong4a-luong - i Hc Cn Th - Khoa Cng Ngh Thng Tin - Gio...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online