{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong4-Dinh thoi bieu CPU

Chuong4-Dinh thoi bieu CPU - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 ĐỊ NH TH I BI U CPU I M c tiêu Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: Hi u các khái ni m c ơ b n v đị nh th i Hi u các gi i thu t đị nh th i bi u CPU V n d ng m t gi i thu t đị nh th i cho m t h th ng c th II Gi i thi u Đị nh th i bi u là c ơ s c a các h đ i u hành đ a ch ươ ng. B ng cách chuy n đổ i CPU gi a các quá trình, h đ i u hành có th làm máy tính ho t độ ng nhi u h ơ n. Trong ch ươ ng này, chúng ta gi i thi u các khái ni m đị nh th i c ơ b n và trình bày các gi i thu t đị nh th i bi u CPU khác nhau. Chúng ta c ũ ng xem xét v n đề ch n m t gi i thu t cho m t h th ng xác đị nh. III Các khái ni m c ơ b n M c tiêu c a đ a ch ươ ng là có nhi u quá trình ch y cùng th i đ i m để t i ư u hóa vi c s d ng CPU. Trong h th ng đơ n x lý, ch m t quá trình có th ch y t i m t th i đ i m; b t c quá trình nào khác đề u ph i ch cho đế n khi CPU r nh và có th đượ c đị nh th i l i. Ý t ưở ng c a đ a ch ươ ng là t ươ ng đố i đơ n gi n. M t quá trình đượ c th c thi cho đế n khi nó ph i ch yêu c u nh p/xu t hoàn thành. Trong m t h th ng máy tính đơ n gi n thì CPU s r nh r i; t t c th i gian ch này là lãng phí. V i đ a ch ươ ng, chúng ta c g ng dùng th i gian này để CPU có th ph c v cho các quá trình khác. Nhi u quá trình đượ c gi trong b nh t i cùng th i đ i m. Khi m t quá trình ph i ch , h đ i u hành l y CPU t quá trình này và c p CPU t i quá trình khác. Đị nh th i bi u là ch c n ă ng c ơ b n c a h đ i u hành. H u h ế t tài nguyên máy tính đượ c đị nh th i bi u tr ướ c khi dùng. D ĩ nhiên, CPU là m t trong nh ng tài nguyên máy tính ư u tiên. Do đ ó, đị nh th i bi u là tr ng tâm trong vi c thi ế t k ế h đ i u hành. III.1 Chu k CPU-I/O S thành công c a vi c đị nh th i bi u CPU ph thu c vào thu c tính đượ c xem xét sau đ ây c a quá trình. Vi c th c thi quá trình ch a m t chu k (cycle) th c thi CPU và ch đợ i nh p/xu t. Các quá trình chuy n đổ i gi a hai tr ng thái này. S th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

Chuong4-Dinh thoi bieu CPU - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online