chuong5 - C S T ng Hc Phm Vn Tn Chng V M HNH HO CC H THNG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C ơ S T Độ ng H c Ph m V ă n T n Ch ươ ng V Mô Hình Hóa Các H Th ng V t Lý Trang V . 1 Ch ươ ng V: MÔ HÌNH HOÁ CÁC H TH NG V T LÝ ĐẠ I C ƯƠ NG. PH ƯƠ NG TRÌNH C A CÁC H TH NG C Ơ KHÍ.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C ơ S T Độ ng H c Ph m V ă n T n I) ĐẠ I C ƯƠ NG. M t trong nh ng công vi c quan tr ng nh t trong vi c phân gi i và thi ế t k ế các h t ki m là mô hình hóa h th ng. nh ng ch ươ ng tr ướ c, ta đ ã đư a vào m t s ph ươ ng pháp mô hình hóa h th ng thông d ng. Hai ph ươ ng pháp chung nh t là hàm chuy n và ph ươ ng trình tr ng thái. Ph ươ ng pháp hàm chuy n ch có giá tr đố i v i các h tuy ế n tính, không đổ i theo th i gian. Trong khi các ph ươ ng trình tr ng thái, là nh ng ph ươ ng trình vi phân c p m t có th dùng mô t các h tuy ế n tính và c phi tuy ế n. Vì trong th c t ế , t t c các h v t lý đề u phi tuy ế n trong m t vài ph m vi ho t độ ng. Nên để có th s d ng hàm chuy n chuy n và các ph ươ ng trình tr ng thái tuy ế n tính, h th ng ph i đượ c tuy ế n tính hoá, ho c là ho t độ ng c a nó ph i đượ c h n ch ế trong vùng tuy ế n tính. Dù s phân gi i và thi ế t k ế các h đ i u khi n tuy ế n tính đ ã đượ c phát tri n t t, nh ư ng b n sao c a nó cho các h phi tuy ế n thì th ườ ng r t ph c t p. K thu t đ i u khi n th ườ ng ph i xác đị nh không ch vi c làm sao để mô t chính xác h th ng m t cách toán h c, mà còn ph i, quan tr ng h ơ n, làm sao để đặ t các gi thuy ế t đ úng, và phép tính x p x (n ế u c n thi ế t) sao cho h th ng có th đượ c đặ c tr ư ng hóa m t cách t ươ ng x ng b i m t mô hình toán h c tuy ế n tính. Th t quan tr ng để th y r ng, k thu t đ i u khi n hi n đạ i ph i d a trên s mô hình hoá h th ng sao cho v n đề phân gi i và thi ế t k ế có th phù h p v i các l i gi i nh máy tính. Nh ư v y, ch đ ích c a ch ươ ng này là: - Để ch ng t s mô hình hoá toán h c c a các h thông đ i u khi n và các b ph n. - Để ch ng t b ng cách nào s mô hình hoá s d n đế n các l i gi i trên máy tính.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

chuong5 - C S T ng Hc Phm Vn Tn Chng V M HNH HO CC H THNG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online