{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong5_DSP1 - Chng V Chng 5 PHP BIN I FOURIER RI RC V NG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng V - 88 - Ch ươ ng 5 PHÉP BI N ĐỔ I FOURIER R I R C VÀ NG D NG T ch ươ ng tr ướ c, ta đ ã th y ý ngh ĩ a c a vi c phân tích t n s cho tín hi u r i r c. Công vi c này th ườ ng đượ c th c hi n trên các b x lý tín hi u s DSP. Để th c hi n phân tích t n s , ta ph i chuy n tín hi u trong mi n th i gian thành bi u di n t ươ ng đươ ng trong mi n t n s . Ta đ ã bi ế t bi u di n đ ó là bi ế n đổ i Fourier ) ( X c a tín hi u x[n]. Tuy nhiên, ) ( X là m t hàm liên t c theo t n s và do đ ó, nó không phù h p cho tính toán th c t ế . H ơ n n a, tín hi u đư a vào tính DTFT là tín hi u dài vô h n, trong khi th c t ế ta ch có tín hi u dài h u h n, ví d nh ư m t b c nh, m t đ o n ti ế ng nói… Trong ch ươ ng này, ta s xét m t phép bi ế n đổ i m i kh c ph c đượ c các khuy ế t đ i m trên c a DTFT. Đ ó là phép bi ế n đổ i Fourier r i r c DFT (Discrete Fourier Transform). Đ ây là m t công c tính toán r t m nh để th c hi n phân tích t n s cho tín hi u r i r c trong th c t ế . N i dung chính ch ươ ng này g m: - DTFT c a tín hi u r i r c tu n hoàn. Đ ây là phép bi ế n đổ i trung gian để d n d t đế n DFT - DFT thu n và ng ượ c - Các tính ch t c a DFT - M t s ng d ng c a DFT - Thu t toán tính nhanh DFT, g i là FFT 5.1 PHÉP BI N ĐỔ I FOURIER C A TÍN HI U R I R C TU N HOÀN 5.1.1 Khai tri n chu i Fourier cho tín hi u r i r c tu n hoàn Nh c l i khai tri n chu i Fourier cho tín hi u liên t c tu n hoàn : 0 ( ) synthesis equation jk t k k x t a e ω =−∞ = 0 1 ( ) analysis equation jk t k T a x t e dt T ω = T ươ ng t , ta có khai tri n chu i Fourier cho tín hi u r i r c tu n hoàn (còn đượ c g i là chu i Fourier r i r c DFS- Discrete Fourier Serie ) nh ư sau: 0 [ ] synthesis equation jk n k k N x n a e ∈< > = 0 1 [ ] analysis equation jk n k n N a x n e N ∈< > = Khác v i khai tri n chu i Fourier cho tín hi u liên t c tu n hoàn, phép l y tích phân bây gi đượ c thay b ng m t t ng. Và có đ i m khác quan tr ng n a là t ng đ ây là t ng h u h n, l y trong m t kho ng b ng m t chu k c a tín hi u. Lý do là: n ) N k ( j n N 2 ) N k ( j n 2 jk n N 2 jk n N 2 jk n jk 0 0 e e e . e e e + π + π π π = = = =
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng V - 89 - 5.1.2 Bi u th c tính bi ế n đổ i Fourier c a tín hi u r i r c tu n hoàn
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

Chuong5_DSP1 - Chng V Chng 5 PHP BIN I FOURIER RI RC V NG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online