{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chuong5_uni - CHNG V DCH TRC TIP C PHP Ni dung chnh Khi vit...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG V D CH TR C TI P CÚ PHÁP N i dung chính: Khi vi ế t m t ch ươ ng trình b ng m t ngôn ng l p trình nào đ ó, ngoài vi c quan tâm đế n c u trúc c a ch ươ ng trình (cú pháp – v ă n ph m), ta còn ph i chú ý đế n ý ngh ĩ a c a ch ươ ng trình. Nh ư v y, khi thi ế t k ế m t trình biên d ch, ta không nh ng chú ý đế n v ă n ph m mà còn chú ý đế n c ng ngh ĩ a. Ch ươ ng 5 trình bày các cách bi u di n ng ngh ĩ a c a m t ch ươ ng trình. M i ký hi u v ă n ph m k ế t h p v i m t t p các thu c tính – các thông tin. M i lu t sinh k ế t h p v i m t t p các lu t ng ngh ĩ a – các quy t c xác đị nh tr c a các thu c tính. Vi c đ ánh giá các lu t ng ngh ĩ a đượ c s d ng để th c hi n m t công vi c nào đ ó nh ư t o ra mã trung gian, l ư u thông tin vào b ng ký hi u, xu t các thông báo l i, v.v. Ta s th y rõ vi c đ ánh giá này các ch ươ ng sau: 6, 8, 9. Hai cách để k ế t h p các lu t sinh v i các lu t ng ngh ĩ a đượ c trình bày trong ch ươ ng là: Đị nh ngh ĩ a tr c ti ế p cú pháp L ượ c đồ d ch . m c quan ni m, b ng cách s d ng đị nh ngh ĩ a tr c ti ế p cú pháp ho c l ượ c đồ d ch, ta phân tích dòng th t , xây d ng cây phân tích cú pháp và duy t cây khi c n để đ ánh giá các lu t ng ngh ĩ a t i các nút c a cây. M c tiêu c n đạ t: Sau khi h c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m đượ c: Các cách k ế t h p các lu t sinh v i các lu t ng ngh ĩ a: Đị nh ngh ĩ a tr c ti ế p cú pháp và L ượ c đồ d ch. Bi ế t cách thi ế t k ế ch ươ ng trình – b d ch d đ oán - th c hi n m t công vi c nào đ ó t m t l ượ c đồ d ch hay t m t đị nh ngh ĩ a tr c ti ế p cú pháp xác đị nh. Tài li u tham kh o: [1] Compilers : Principles, Technique and Tools - Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. [2] Modern Compiler Implementation in C - Andrew W. Appel - Cambridge University Press, 1997. I. Ð NH NGH Ĩ A TR C TI P CÚ PHÁP Ð nh ngh ĩ a tr c ti ế p cú pháp là s t ng quát hóa m t v ă n ph m phi ng c nh, trong đ ó m i ký hi u v ă n ph m k ế t h p v i m t t p các thu c tính.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}