Chuong5-Dong bo hoa

Chuong5-Dong bo hoa - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng Tin Gio...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 ĐỒ NG B HOÁ QUÁ TRÌNH I M c tiêu Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: Hi u v n đề vùng t ươ ng tr c Hi u c ơ ch ế ho t độ ng hi u báo Semaphores để đồ ng b hóa quá trình Hi u c ơ ch ế ho t độ ng c a Monitors để đồ ng b hóa quá trình V n d ng các gi i pháp để gi i quy ế t các bài toán đồ ng b hóa c ơ b n II Gi i thi u M t quá trình h p tác là m t quá trình có th gây nh h ưở ng hay b nh h ưở ng t i quá trình khác đ ang th c thi trong h th ng. Các quá trình h p tác có th chia s tr c ti ế p không gian đị a ch lu n lý (mã và d li u), hay đượ c phép chia s d li u thông qua các t p tin. Tr ườ ng h p đầ u đạ t đượ c thông qua vi c s d ng các quá trình có tr ng l ượ ng nh hay lu ng. Truy xu t đồ ng hành d li u đượ c chia s có th d n t i vi c không đồ ng nh t d li u. Trong ch ươ ng này chúng ta s th o lu n các c ơ ch ế đả m b o vi c th c thi có th t c a các quá trình h p tác chia s không gian đị a ch để tính đ úng đắ n c a d li u luôn đượ c duy trì. III T ng quan Trong ch ươ ng tr ướ c, chúng ta phát tri n m t mô hình h th ng ch a s l ượ ng quá trình h p tác tu n t , t t c chúng ch y b t đồ ng b và có th chia s d li u. Chúng ta hi n th mô hình này v i c ơ ch ế vùng đệ m có kích th ướ c gi i h n, đượ c đạ i di n cho h đ i u hành. Chúng ta xét gi i pháp b nh đượ c chia s cho bài toán vùng đệ m có kích th ướ c gi i h n. Gi i pháp này cho phép có nhi u nh t BUFFER_SIZE –1 s n ph m trong vùng đệ m t i cùng th i đ i m. Gi s r ng chúng ta mu n hi u ch nh gi i thu t để gi i quy ế t s thi ế u sót này. M t kh n ă ng là thêm m t bi ế n đế m s nguyên counter , đượ c kh i t o b ng 0. counter đượ c t ă ng m i khi chúng ta thêm m t s n ph m t i vùng đệ m và b gi m m i khi chúng ta l y m t s n ph m ra kh i vùng đệ m. Mã cho quá trình ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

Chuong5-Dong bo hoa - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng Tin Gio...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online