chuong6 - C S T ng Hc Phm Vn Tn Chng VI: TNH N NH CA H THNG...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C ơ S T Độ ng H c Ph m V ă n T n Ch ươ ng VI Tính n Đị nh C a H Th ng Trang VI.1 Ch ươ ng VI: TÍNH N ĐỊ NH C A H TH NG ĐẠ I C ƯƠ NG. ĐỊ NH NGH Ĩ A TÍNH N ĐỊ NH. KHAI TRI N PHÂN B T NG PH N. M C PH NG PH C VÀ S N ĐỊ NH C A H TH NG. CÁC PH ƯƠ NG PHÁP XÁC ĐỊ NH TÍNH N ĐỊ NH C A H TH NG. TIÊU CHU N N ĐỊ NH ROUTH. TIÊU CHU N HURWITZ.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
C ơ S T Độ ng H c Ph m V ă n T n Ch ươ ng VI Tính n Đị nh C a H Th ng Trang VI.2 I. ĐẠ I C ƯƠ NG. Có nhi u đặ c tính đượ c dùng trong thi ế t k ế h th ng t ki m. Nh ư ng yêu c u quan tr ng nh t, đ ó là h th ng có n đị nh theo th i gian hay không? Nói chung, tính n đị nh đượ c dùng để phân bi t hai lo i h th ng: H u d ng và vô d ng. Trên quan đ i m th c t ế , ta xem m t h th ng n đị nh thì h u d ng, trong khi m t h th ng b t n thì vô d ng. Đố i v i nhi u h th ng khác nhau: tuy ế n tính, phi tuy ế n, không đổ i theo th i gian và thay đổ i theo th i gian, tính n đị nh có th đượ c đị nh ngh ĩ a theo nhi u hình th c khác nhau. Trong ch ươ ng này, ta s ch xét tính n đị nh c a nh ng h tuy ế n tính, không đổ i theo th i gian. M t cách tr c giác, tính n đị nh c a m t h là kh n ă ng quay tr v tr ng thái ban đầ u sau khi đ ã l ch kh i tr ng thái này, khi tác độ ng c a các ngu n kích thích t bên ngoài(hay các nhi u) ch m d t. II. ĐỊ NH NGH Ĩ A TÍNH N ĐỊ NH M t h th ng là n đị nh n ế u đ áp ng xung l c gi m t i zero khi th i gian ti ế n t i vô c c. * Thí d 6.1: cho đ áp ng xung l c c a vài h đ i u khi n sau đ ây. Trong m i tr ướ ng h p, hãy xác đị nh tính n đị nh c a h th ng. a) g(t) = e -t . b) g(t) = t.e -t . c) g(t) = 1. d) g(t) = e -t .sin3t. e) g(t) = sin ω t. g(t) 1.0 0.5 0 1 2 3 4 t e -t a) g(t) 1.0 0.5 0 1 2 3 4 t te -t b)
Background image of page 2
ơ S T Độ ng H c Ph m V ă n T n Ch ươ ng VI Tính n Đị nh C a H Th ng Trang VI.3 g(t) 1.0 0.5 0 1 2 3 4 t c) g(t) 1.0 0 2 4 t sin ω t e) -1.0 g(t) 1.0 e -t sin ω t 0 π π /3 -1.0 d) t 2 π /3 Hình .6_1. Theo
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 15

chuong6 - C S T ng Hc Phm Vn Tn Chng VI: TNH N NH CA H THNG...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online