chuong6_uni - CHNG VI KIM TRA KIU Ni dung chnh Hai cch kim...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG VI KI M TRA KI U N i dung chính: Hai cách ki m tra ki u là ki m tra t ĩ nh đượ c th c hi n trong th i gian biên d ch ch ươ ng trình ngu n và ki m tra độ ng đượ c th c hi n trong th i gian th c thi ch ươ ng trình đ ích. Trong ch ươ ng này ta t p trung vào ph n x lý ng ngh ĩ a b ng cách ki m tra t ĩ nh mà c th ki m tra ki u . Ph n đầ u c a ch ươ ng trình bày các khái ni m v h th ng ki u , các bi u th c ki u . Ph n còn l i mô t cách t o ra m t b ki m tra ki u đơ n gi n. M c tiêu c n đạ t: Sau khi h c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m đượ c: H th ng ki u v i các bi u th c ki u (ki u c ơ s và ki u có c u trúc) th ườ ng g p b t c m t ngôn ng l p trình nào. D ch tr c ti ế p cú pháp cài đặ t b ki m tra ki u đơ n gi n t đ ó có th m r ng để cài đặ t cho nh ng ngôn ng ph c t p h ơ n. Ki ế n th c c ơ b n: Sinh viên ph i bi ế t m t s ngôn ng l p trình c p cao nh ư Pascal, C++, Java, v.v ho c đ ã đượ c h c môn ngôn ng l p trình (ph n đề c p đế n các ki u c ơ s và ki u có c u trúc). Tài li u tham kh o: [1] Compilers : Principles, Technique and Tools - Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. [2] Modern Compiler Implementation in C - Andrew W. Appel - Cambridge University Press, 1997. [3] Compiler Design – Reinhard Wilhelm, Dieter Maurer - Addison - Wesley Publishing Company, 1996. I. H TH NG KI U Trong các ngôn ng nói chung đề u có ki u c ơ s và ki u có c u trúc. Ch ng h n trang Pascal, ki u c ơ s là: boolean, char, integer, real, ki u mi n con và ki u li t kê. Các ki u có c u trúc nh ư m ng, m u tin, t p h p, . .. 1. Bi u th c ki u Bi u th c ki u bao g m: 1. Ki u c ơ s là m t bi u th c ki u: boolean, char, integer, real. Ngoài ra còn có các ki u c ơ s đặ c bi t nh ư : ki u type_error: ch ra m t l i trong quá trình ki m tra ki u; ki u void, “không có giá tr ”, cho phép ki m tra ki u đố i v i l nh. 135
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Vì bi u th c ki u có th đượ c đặ t tên, tên ki u là m t bi u th c ki u. 3. C
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

chuong6_uni - CHNG VI KIM TRA KIU Ni dung chnh Hai cch kim...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online