chuong6_uni - CHNG VI KIM TRA KIU Ni dung chnh: Hai cch kim...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG VI KI M TRA KI U N i dung chính: Hai cách ki m tra ki u là ki m tra t ĩ nh đượ c th c hi n trong th i gian biên d ch ch ươ ng trình ngu n và ki m tra độ ng đượ c th c hi n trong th i gian th c thi ch ươ ng trình đ ích. Trong ch ươ ng này ta t p trung vào ph n x lý ng ngh ĩ a b ng cách ki m tra t ĩ nh mà c th ki m tra ki u . Ph n đầ u c a ch ươ ng trình bày các khái ni m v h th ng ki u , các bi u th c ki u . Ph n còn l i mô t cách t o ra m t b ki m tra ki u đơ n gi n. M c tiêu c n đạ t: Sau khi h c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m đượ c: H th ng ki u v i các bi u th c ki u (ki u c ơ s và ki u có c u trúc) th ườ ng g p b t c m t ngôn ng l p trình nào. D ch tr c ti ế p cú pháp cài đặ t b ki m tra ki u đơ n gi n t đ ó có th m r ng để cài đặ t cho nh ng ngôn ng ph c t p h ơ n. Ki ế n th c c ơ b n: Sinh viên ph i bi ế t m t s ngôn ng l p trình c p cao nh ư Pascal, C++, Java, v.v ho c đ ã đượ c h c môn ngôn ng l p trình (ph n đề c p đế n các ki u c ơ s và ki u có c u trúc). Tài li u tham kh o: [1] Compilers : Principles, Technique and Tools - Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. [2] Modern Compiler Implementation in C - Andrew W. Appel - Cambridge University Press, 1997. [3] Compiler Design – Reinhard Wilhelm, Dieter Maurer - Addison - Wesley Publishing Company, 1996. I. H TH NG KI U Trong các ngôn ng nói chung đề u có ki u c ơ s và ki u có c u trúc. Ch ng h n trang Pascal, ki u c ơ s là: boolean, char, integer, real, ki u mi n con và ki u li t kê. Các ki u có c u trúc nh ư m ng, m u tin, t p h p, . .. 1. Bi u th c ki u Bi u th c ki u bao g m: 1. Ki u c ơ s là m t bi u th c ki u: boolean, char, integer, real. Ngoài ra còn có các ki u c ơ s đặ c bi t nh ư : ki u type_error: ch ra m t l i trong quá trình ki m tra ki u; ki u void, “không có giá tr ”, cho phép ki m tra ki u đố i v i l nh. 135
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2. Vì bi u th c ki u có th đượ c đặ t tên, tên ki u là m t bi u th c ki u. 3. C
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 7

chuong6_uni - CHNG VI KIM TRA KIU Ni dung chnh: Hai cch kim...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online