Chuong6-Deadlock - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng Tin Gio...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 DEADLOCK I M c đ ích Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: Hi u mô hình h th ng v deadlock Hi u các đặ c đ i m c a deadlock Hi u các ph ươ ng pháp qu n lý deadlock Hi u cách ng ă n ch n deadlock Hi u cách tránh deadlock Hi u cách phát hi n deadlock Hi u cách ph c h i t deadlock II Gi i thi u Trong môi tru ng đ a ch ươ ng, nhi u quá trình có th c nh tranh m t s gi i h n tài nguyên. M t quá trình yêu c u tài nguyên, n ế u tài nguyên không s n dùng t i th i đ i m đ ó, quá trình đ i vào tr ng thái ch . Quá trình ch có th không bao gi chuy n tr ng thái tr l i vì tài nguyên chúng yêu c u b gi b i nh ng quá trình đ ang ch khác. Tr ườ ng h p này đượ c g i là deadlock (khoá ch ế t). Trong ch ươ ng này chúng ta s mô t các ph ươ ng pháp mà h đ i u hành có th dùng để ng ă n ch n hay gi i quy ế t deadlock. H u h ế t các h đ i u hành không cung c p ph ươ ng ti n ng ă n ch n deadlock nh ư ng nh ng đặ c đ i m này s đượ c thêm vào sau đ ó. V n đề deadlock ch có th tr thành v n đề ph bi ế n, xu h ướ ng hi n hành g m s l ượ ng l n quá trình, ch ươ ng trình đ a lu ng, nhi u tài nguyên trong h th ng và đặ c bi t các t p tin có đờ i s ng dài và nh ng máy ph c v c ơ s d li u h ơ n là các h th ng bó. III Mô hình h th ng M t h th ng ch a s tài nguyên h u h n đượ c phân b gi a nhi u quá trình c nh tranh. Các tài nguyên này đượ c phân chia thành nhi u lo i, m i lo i ch a m t s th hi n xác đị nh. Không gian b nh , các chu k CPU và các thi ế t b nh p/xu t (nh ư máy in, đĩ a t ) là nh ng thí d v lo i tài nguyên. N ế u h th ng có hai CPUs, thì lo i tài nguyên CPU có hai th hi n. T ươ ng t , lo i tài nguyên máy in có th có n ă m th hi n. N ế u m t quá trình yêu c u m t th hi n c a lo i tài nguyên thì vi c c p phát b t c th hi n nào c a lo i tài nguyên này s tho mãn yêu c u. N ế u nó không có thì các th hi n là không xác đị nh và các l p lo i tài nguyên s không đượ c đị nh ngh ĩ a h p lý. Thí d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 20

Chuong6-Deadlock - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng Tin Gio...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online