chuong7 - C S T ng Hc Phm Vn Tn Chng VII: PHNG PHP QU TCH...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C ơ S T Độ ng H c Ph m V ă n T n Ch ươ ng VII Ph ươ ng Pháp Qu ĩ Tích Nghi m s Trang VII.1 Ch ươ ng VII: PH ƯƠ NG PHÁP QU Ĩ TÍCH NGHI M SÔ ĐẠ I C ƯƠ NG. QU Ĩ TÍCH NGHI M S . TIÊU CHU N V GÓC PHA VÀ XU T. S ĐƯỜ NG QU TÍCH. QU TÍCH TRÊN TR C TH C. CÁC ĐƯỜ NG TI M C N. Đ I M TÁCH. GÓC XU T PHÁT VÀ GÓC ĐẾ N. PH ƯƠ NG PHÁP V QTNS. HÀM CHUY N VÒNG KÍN VÀ Đ ÁP NG TRONG MI N TH I GIAN.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
C ơ S T Độ ng H c Ph m V ă n T n Ch ươ ng VII Ph ươ ng Pháp Qu ĩ Tích Nghi m s Trang VII.2 I . ĐẠ I C ƯƠ NG Trong vi c thi ế t k ế và phân gi i các h đ i u khi n, ng ườ i ta th ườ ng c n ph i quan sát tr ng thái c a h khi m t hay nhi u thông s c a nó thay đổ i trong m t kh ang cho s n nào đ ó. Nh đ ó, ta có th ch n m t cách x p x tr g n đ úng cho thông s (ch ng h n, ch n độ l i cho h , ho c kh o sát nh ng bi ế n đổ i thông s do s laõ hóa c a các b ph n c a h ). Để th c hi n m c đ ích y, ta có th dùng k thu t qu ĩ tích nghi m s (Root – locus). Ta đ ã bi ế t, các c c c a hàm chuy n là nghi m c a ph ươ ng trình đặ c tr ư ng, có th hi n th trên m t ph ng S. Hàm chuy n vòng kín c a h : ) S ( H ). S ( G 1 ) S ( G + là m t hàm c a độ l i vòng h K. Khi K thay đổ i, các c c c a hàm chuy n vòng kín di chuy n trên m t q ũ i đạ o g i là q ũ i tích nghi m s (QTNS). Trong ch ươ ng này, ta đư a vào nh ng tích ch t c ơ b n c a QTNS và ph ươ ng pháp v q ũ i tích d a vào vài đị nh lu t đơ n gi n. K thu t QTNS không ch h n ch ế trong vi c kh o sát các h t ki m. Ph ươ ng trình kh o sát không nh t thi ế t là ph ươ ng trình đặ c tr ư ng c a h tuy ế n tính. Nó có th đượ c dùng để kh o sát nghi m c a b t k m t ph ươ ng trình đạ i s nào. Và ngày nay, vi c kh o sát – thi ế t k ế m t h t đ i u khi n (trong đ ó có k thu t QTNS) tr nên d dàng, nhanh chóng và thu n ti n nhi u nh các ph n m m chuyên dùng trên máy tính, ch ng h n Matlab. II. QU Ĩ TÍCH NGHI M S Xem m t h t đ i u khi n chính t c: G H R C + - H.7-1 - Hàm chuy n vòng kín: GH 1 G R C + = - Hàm chuy n vòng h : ) ( ) ( b ...
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 16

chuong7 - C S T ng Hc Phm Vn Tn Chng VII: PHNG PHP QU TCH...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online