{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chuong7_uni - CHNG VII MI TRNG THI GIAN THC HIN Ni dung...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG VII MÔI TR ƯỜ NG TH I GIAN TH C HI N N i dung chính: Tr ướ c khi xem xét v n đề sinh mã đượ c trình bày các ch ươ ng sau, ch ươ ng này trình bày m t s v n đề liên quan đế n vi c g i th c hi n ch ươ ng trình con , các chi ế n l ượ c c p phát b nh qu n lý b ng ký hi u . Cùng m t tên trong ch ươ ng trình ngu n có th bi u th cho nhi u đố i t ượ ng d li u trong ch ươ ng trình đ ích. S bi u di n c a các đố i t ượ ng d li u t i th i gian th c thi đượ c xác đị nh b i ki u c a nó. S c p phát và thu h i các đố i t ượ ng d li u đượ c qu n lý b i m t t p các ch ươ ng trình con d ng đ ích . Vi c thi ế t k ế các ch ươ ng trình con này đượ c xác đị nh b i ng ngh ĩ a c a ch ươ ng trình ngu n. M i s th c thi c a m t ch ươ ng trình con đượ c g i là m t m u tin kích ho t . N ế u m t ch ươ ng trình con đệ quy, m t s m u tin kích ho t có th t n t i cùng m t th i đ i m. M i ngôn ng l p trình đề u có quy t c t m v c để xác đị nh vi c x lý khi tham kh o đế n các tên không c c b . Tùy vào ngôn ng , nó cho phép m t ch ươ ng trình ch a các ch ươ ng trình con l ng nhau ho c không l ng nhau ; Cho phép g i đệ quy ho c không đệ quy ; Cho phép truy n tham s b ng giá tr hay tham chi ế u …Vì th ế , khi thi ế t k ế m t ch ươ ng trình d ng mã đ ích ta c n chú ý đế n các y ế u t này. M c tiêu c n đạ t: Sau khi h c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m đượ c: Cách g i và th c thi m t ch ươ ng trình. Cách t ch c b nh và các chi ế n l ượ c c p phát – thu h i b nh . Ki ế n th c c ơ b n: Sinh viên ph i bi ế t m t s ngôn ng l p trình c p cao nh ư Pascal, C++, Java, v.v ho c đ ã đượ c h c môn ngôn ng l p trình (ph n đề c p đế n các ch ươ ng trình con). Tài li u tham kh o: [1] Compilers : Principles, Technique and Tools - Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. [2] Modern Compiler Implementation in C - Andrew W. Appel - Cambridge University Press, 1997. I. CH ƯƠ NG TRÌNH CON 1. Ð nh ngh ĩ a ch ươ ng trình con Ð nh ngh ĩ a ch ươ ng trình con là m t s khai báo nó. D ng đơ n gi n nh t là s k ế t h p gi a tên ch ươ ng trình con và thân c a nó.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

chuong7_uni - CHNG VII MI TRNG THI GIAN THC HIN Ni dung...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online