{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong7-Quan ly bo nho

Chuong7-Quan ly bo nho - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng Tin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 QU N LÝ B NH I M c đ ích Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: Hi u các cách khác nhau để qu n lý b nh Hi u ti ế p c n qu n lý b phân trang và phân đ o n V n d ng m t ti ế p c n qu n lý b nh phù h p v i h th ng xác đị nh II Gi i thi u Trong ch ươ ng này chúng ta s th o lu n nhi u cách khác nhau để qu n lý b nh . Các gi i thu t qu n lý b nh t ti ế p c n máy tr ơ c ơ b n (primitive bare- machine) là chi ế n l ượ c phân trang và phân đ o n. M i ti ế p c n có l i đ i m và nh ượ c c a chính nó. Ch n ph ươ ng pháp qu n lý b nh cho m t h th ng xác đị nh ph thu c vào nhi u y ế u t , đặ c bi t trên thi ế t k ế ph n c ng c a h th ng. Chúng ta s th y nhi u gi i thu t yêu c u h tr ph n c ng m c dù các thi ế t k ế g n đ ây đ ã tích h p ph n c ng và h đ i u hành. III Đặ t v n đề B nh là trung tâm để đ i u hành h th ng máy tính hi n đạ i. B nh ch a m t m ng l n các t (words) hay các bytes, m i ph n t v i đị a ch c a chính nó. CPU l y các ch th t b nh d a theo giá tr c a thanh đế m ch ươ ng trình. Các ch th này có th gây vi c n p b sung các t và l ư u tr t i các đị a ch b nh xác đị nh. III.1 Liên k ế t đị a ch Thông th ườ ng, m t ch ươ ng trình n m trên đĩ a nh ư m t t p tin có th th c thi d ng nh phân. Ch ươ ng trình này đượ c mang vào trong b nh đượ c đặ t trong m t quá trình để đượ c th c thi. Ph thu c vào vi c qu n lý b nh đ ang dùng, quá trình có th đượ c di chuy n gi a đĩ a và b nh trong khi th c thi. T p h p các quá trình trên đĩ a đ ang ch đượ c mang vào b nh để th c thi hình thành m t hàng đợ i nh p (input queue). Th t c thông th ườ ng là ch n m t trong nh ng quá trình trong hàng đợ i nh p và n p quá trình đ ó vào trong b nh . Khi m t quá trình đượ c th c thi, nó truy xu t các ch th và d li u t b nh . Cu i cùng, m t quá trình k ế t thúc và không gian b nh c a nó đượ c xác đị nh là tr ng.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 37

Chuong7-Quan ly bo nho - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng Tin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online