{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chuong8_uni - CHNG VIII SINH M TRUNG GIAN Ni dung chnh Thay...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG VIII SINH MÃ TRUNG GIAN N i dung chính: Thay vì m t ch ươ ng trình ngu n đượ c d ch tr c ti ế p sang mã đ ích, nó nên đượ c d ch sang d ng mã trung gian b i k tr ướ c tr ướ c khi đượ c ti ế p t c d ch sang mã đ ích b i k sau vì m t s ti n ích: Thu n ti n khi mu n thay đổ i cách bi u di n ch ươ ng trình đ ích; Gi m th i gian th c thi ch ươ ng trình đ ích vì mã trung gian có th đượ c t i ư u. Ch ươ ng này gi i thi u các d ng bi u di n trung gian đặ c bi t là d ng mã ba đị a ch . Ph n l n n i dung c a ch ươ ng t p trung vào trình bày cách t o ra m t b sinh mã trung gian đơ n gi n d ng mã 3 đạ i ch . B sinh mã này dùng ph ươ ng th c tr c ti ế p cú pháp để d ch các khai báo, câu l nh gán, các l nh đ i u khi n sang mã ba đị a ch . M c tiêu c n đạ t: Sau khi h c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m đượ c cách t o ra m t b sinh mã trung gian cho m t ngôn ng l p trình đơ n gi n (ch ch a m t s lo i khai báo, l nh đ i u khi n và câu l nh gán) t đ ó có th m r ng để cài đặ t b sinh mã cho nh ng ngôn ng ph c t p h ơ n. Tài li u tham kh o: [1] Compilers : Principles, Technique and Tools - Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. I. NGÔN NG TRUNG GIAN Cây cú pháp, ký pháp h u t và mã 3 đị a ch là các lo i bi u di n trung gian. 1. Bi u di n đồ th Cây cú pháp mô t c u trúc phân c p t nhiên c a ch ươ ng trình ngu n. DAG cho ta cùng l ượ ng thông tin nh ư ng b ng cách bi u di n ng n g n h ơ n trong đ ó các bi u th c con không đượ c bi u di n l p l i. Ví d 8.1 : V i l nh gán a := b * - c + b * - c , ta có cây cú pháp và DAG: Cây cú pháp DAG := a + * * b c - b - c := a + * b - c Hình 8.1- Bi u di n đồ th c a a :=b * - c + b * - c 168
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ký pháp h u t là m t bi u di n tuy ế n tính c a cây cú pháp. Nó là m t danh sách các nút c a cây, trong đ ó m t nút xu t hi n ngay sau con c a nó. a b c - * b c - * + := là bi u di n h u t c a cây cú pháp hình trên. Cây cú pháp có th đượ c cài đặ t b ng m t trong 2 ph ươ ng pháp: - M i nút đượ c bi u di n b i m t m u tin, v i m t tr ườ ng cho toán t và các tr ườ ng khác tr đế n con c a nó.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

chuong8_uni - CHNG VIII SINH M TRUNG GIAN Ni dung chnh Thay...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online