Chuong8-Bo nho ao - Đ i H ọ c C n Th Khoa Công...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Đạ i H ọ c C ầ n Th ơ- Khoa Công Ngh ệ Thông Tin - Giáo Trình H ệ Đ i ề u Hành – V1.0 B Ộ NH Ớ Ả O I M ụ c đ ích Sau khi h ọ c xong ch ươ ng này, ng ườ i h ọ c n ắ m đượ c nh ữ ng ki ế n th ứ c sau: • Hi ể u k ỹ thu ậ t b ộ nh ớ ả o • Hi ể u b ộ nh ớ ả o ở d ạ ng phân trang theo yêu c ầ u • Hi ể u độ ph ứ c t ạ p và chi phí trong t ừ ng k ỹ thu ậ t để cài đặ t b ộ nh ớ ả o II Gi ớ i thi ệ u Trong ch ươ ng tr ướ c, chúng ta th ả o lu ậ n các chi ế n l ượ c qu ả n lý b ộ nh ớ đượ c dùng trong h ệ th ố ng máy tính. T ấ t c ả nh ữ ng chi ế n l ượ c này có cùng m ụ c đ ích: gi ữ nhi ề u quá trình trong b ộ nh ớ cùng m ộ t lúc để cho phép đ a ch ươ ng. Tuy nhiên, chúng có khuynh h ướ ng yêu c ầ u toàn b ộ quá trình ở trong b ộ nh ớ tr ướ c khi quá trình có th ể th ự c thi. B ộ nh ớ ả o là m ộ t k ỹ thu ậ t cho phép vi ệ c th ự c thi c ủ a quá trình mà quá trình có th ể không hoàn toàn ở trong b ộ nh ớ . M ộ t l ợ i đ i ể m quan tr ọ ng c ủ a c ơ ch ế này là các ch ươ ng trình có th ể l ớ n h ơ n b ộ nh ớ v ậ t lý. Ngoài ra, b ộ nh ớ ả o phóng đạ i b ộ nh ớ chính thành b ộ nh ớ lu ậ n lý c ự c l ớ n khi đượ c hi ể n th ị b ở i ng ườ i dùng. K ỹ thu ậ t này gi ả i phóng ng ườ i l ậ p trình t ừ vi ệ c quan tâm đế n gi ớ i h ạ n kích th ướ c b ộ nh ớ . B ộ nh ớ ả o c ũ ng cho phép các quá trình d ễ dàng chia s ẻ t ậ p tin và không gian đị a ch ỉ , cung c ấ p c ơ ch ế h ữ u hi ệ n cho vi ệ c t ạ o quá trình. Tuy nhiên, b ộ nh ớ ả o không d ễ cài đặ t và v ề th ự c ch ấ t có th ể gi ả m n ă ng l ự c n ế u nó đượ c dùng thi ế u th ậ n tr ọ ng. Trong ch ươ ng này, chúng ta th ả o lu ậ n b ộ nh ớ ả o trong d ạ ng phân trang theo yêu c ầ u và xem xét độ ph ứ c t ạ p và chi phí. III Ki ế n th ứ c n ề n Các gi ả i thu ậ t qu ả n lý b ộ nh ớ trong ch ươ ng tr ướ c là c ầ n thi ế t vì m ộ t yêu c ầ u c ơ b ả n: các ch ỉ th ị đ ang đượ c th ự c thi ph ả i ở trong b ộ nh ớ v ậ t lý. Ti ế p c ậ n đầ u tiên để tho ả mãn yêu c ầ u này đặ t toàn b ộ không gian đị a ch ỉ lu ậ n lý trong b ộ nh ớ v ậ t lý. Ph ủ l ắ p và n ạ p độ ng có th ể giúp làm gi ả m h ạ n ch ế này nh ư ng chúng th ườ ng yêu c ầ u s ự đề phòng đặ c bi ệ t và công vi ệ c ph ụ thêm b ở i ng ườ i l ậ p trình. H ạ n ch ế này d ườ ng nh ư c ầ n thi ế t và phù h ợ p nh ư ng nó không may m ắ n vì nó gi ớ i h ạ n kích th ướ c c ủ a m ộ t ch ươ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

Chuong8-Bo nho ao - Đ i H ọ c C n Th Khoa Công...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online