Chuong9-He thong tap tin

Chuong9-He thong tap tin - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng Tin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 H TH NG T P TIN I M c đ ích Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: Hi u các khía c nh khác nhau c a t p tin và c u trúc th ư m c Hi u các c ơ ch ế qu n lý, ki m soát, b o v t p tin khi có nhi u ng ườ i cùng truy xu t Hi u cách chia s t p tin gi a nhi u quá trình, ng ườ i dùng và máy tính II Gi i thi u Đố i v i h u h ế t ng ườ i dùng, h th ng t p tin là di n m o d nhìn th y nh t c a h đ i u hành. Nó cung c p c ơ ch ế cho vi c l ư u tr tr c tuy ế n và truy xu t d li u, ch ươ ng trình c a h đ i u hành và t t c ng ườ i dùng c a h th ng máy tính. H th ng t p tin ch a hai ph n riêng bi t: t p h p các t p tin (files), m i t p tin l ư u tr d li u có liên quan và c u trúc th ư m c (directory structure) mà nó t ch c và cung c p thông tin v t t c t p tin trong h th ng. M t s h th ng t p tin còn có thêm ph n th ba , các phân khu (partitions) mà nó đượ c dùng để tách r i t p h p các th ư m c l n lu n lý và v t lý. Trong ch ươ ng này chúng ta xét các khía c nh khác nhau c a t p tin và c u trúc th ư m c. Chúng ta c ũ ng th o lu n các cách để qu n lý vi c b o v t p tin (file protection), c n thi ế t khi nhi u ng ườ i dùng truy xu t các t p tin và chúng ta mu n ki m soát ai và cách gì truy xu t t p tin. Cu i cùng, chúng ta th o lu n vi c chia s gi a nhi u quá trình, ng ườ i dùng, và máy tính. III Khái ni m t p tin Các máy tính l ư u tr thông tin trên nhi u ph ươ ng ti n l ư u tr khác nhau, nh ư đĩ a t , b ă ng t , đĩ a quang. Để h th ng máy tính ti n d ng, h đ i u hành cung c p m t t m nhìn lu n lý không đổ i c a vi c l ư u tr thông tin. H đ i u hành tr u t ượ ng t các thu c tính v t lý c a các thi ế t b l ư u tr c a nó đế n đị nh ngh ĩ a m t đơ n v l ư u tr lu n lý là t p tin (file). T p tin đượ c ánh x b i h đ i u hành trên các thi ế t b v t lý. Các thi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

Chuong9-He thong tap tin - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh Thng Tin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online