{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong10-Cai dat he thong tap tin

Chuong10-Cai dat he thong tap tin - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đạ i H c C n Th ơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Đ i u Hành – V1.0 CÀI ĐẶ T H TH NG T P TIN I M c đ ích Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c n m đượ c nh ng ki ế n th c sau: Hi u vi c l ư u tr các t p tin và truy xu t các t p tin trên các thi ế t b l ư u tr ph . Hi u các ph ươ ng pháp để thi ế t l p vi c s d ng t p tin Hi u cách c p phát không gian đĩ a, ph c h i không gian tr ng, ghi v ế t v trí d li u II Gi i thi u Trong ch ươ ng tr ướ c chúng ta th y r ng, h th ng t p tin cung c p c ơ ch ế cho vi c l ư u tr tr c tuy ế n (on-line storage) và truy xu t t i n i dung t p tin, g m d li u và ch ươ ng trình. H th ng t p tin đị nh v v ĩ nh vi n trên thi ế t b l ư u tr ph . Các thi ế t b này đượ c thi ế t k ế để qu n lý l ượ ng l n thông tin không thay đổ i. Ch ươ ng này t p trung ch y ế u v i nh ng v n đề xoay quanh vi c l ư u tr t p tin và truy xu t trên các thi ế t b l ư u tr ph . Chúng ta khám phá các cách để xây d ng c u trúc s d ng t p tin, c p phát không gian đĩ a và ph c h i không gian tr ng để ghi l i v trí d li u và để giao ti ế p v i các ph n khác c a h đ i u hành t i thi ế t b l ư u tr ph . Các v n đề v n ă ng l c đượ c xem xét thông qua ch ươ ng này. III C u trúc h th ng t p tin Đĩ a cung c p s l ượ ng thi ế t b l ư u tr ph mà trên đ ó h th ng t p tin đượ c duy trì. Có hai đặ c đ i m làm đĩ a tr thành ph ươ ng ti n ti n d ng cho vi c l ư u tr nhi u t p tin: Chúng có th đượ c vi ế t l i b ng cách thay th ế ; có th đọ c m t kh i t đĩ a, s a m t kh i và vi ế t nó ng ượ c tr l i đĩ a trong cùng v trí. Chúng có th đượ c truy xu t tr c ti ế p b t c kh i thông tin nào trên đĩ a. Để c i ti ế n tính hi u qu nh p/xu t, thay vì chuy n m t byte t i m t th i đ i m, nh p/xu t chuy n gi a b nh đĩ a đượ c th c hi n trong đơ n v kh i. M i kh i là m t hay nhi u cung t (sector). Ph thu c đĩ a, các cung t bi ế n đổ i t 32 bytes t i 4096 bytes; th ườ ng là 512 bytes.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

Chuong10-Cai dat he thong tap tin - i Hc Cn Th Khoa Cng Ngh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online