DECUONG - CNG MN HC CNG MN HC MN : QUY HOCH TUYN TNH M MN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ È C ƯƠ NG MÔN H C ĐỀ C ƯƠ NG MÔN H C MÔN : QUY HO CH TUY N TÍNH MÃ MÔN H C : TH 431 S ĐƠ N V H C TRÌNH : 2 H C KÌ : 5 M C Đ ÍCH YÊU C U Sau khi h c xong môn quy ho ch tuy ế n tính sinh viên ph i bi ế t cách xây d ng mô hình toán cho bài toán th c t ế đơ n gi n, áp d ng thành th o gi i thu t đơ n hình để gi i l p bài toán quy ho ch tuy ế n tính và l p trình đượ c trên máy tính. KI N TH C N N C N THI T M c độ yêu c u STT N i dung ki ế n th c n n Tiên quy ế t V n d ng khái ni m/ mô hình V n d ng k n ă ng/ ph ươ ng pháp 1 Tin h c đạ i c ươ ng x x KI N TH C TOÁN C N THI T STT N i dung ki ế n th c M c độ yêu c u Hi u Khái ni m V n d ng Công th c/ đị nh lý Ch ng minh Công th c/ đị nh lý V n d ng Ph ươ ng pháp 1 Đạ i s tuy ế n tính
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 4

DECUONG - CNG MN HC CNG MN HC MN : QUY HOCH TUYN TNH M MN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online