DeCuongThucHanhMangMayTinh-2005

DeCuongThucHanhMangMayTinh-2005 - Qun tr mng Microsoft...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Qu n tr m ng Microsoft Windows 2000 - v1 TR ƯỜ NG ĐẠ I H C C N TH Ơ C NG HÒA XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN Độ c l p - T do - H nh phúc B MÔN HTMT & TT *** ĐỀ C ƯƠ NG CHI TI T Môn h c: TH C HÀNH M NG MÁY TÍNH Mã môn h c: TH427 S đơ n v h c trình: 01 H c k áp d ng: H c k I - N ă m h c 2004-2005 Đố i t ượ ng h c: K s ư tin h c, C nhân Lý tin – Toán tin ( Đề c ươ ng môn h c c a nh ng n ă m h c tr ướ c đề u không còn giá tr trong h c k này) A. TÓM T T N I DUNG VÀ M C TIÊU C A MÔN H C M c đ ích: Môn h c này nh m trang b cho ng ườ i h c các ki ế n th c c ơ b n v qu n tr m ng Windows 2000, bao g m các n i dung sau: Qu n tr m ng ngang hàng v i các máy tính cài đặ t Windows 2000 Professional Qu n tr m ng theo mô hình Mi n v i Active Directory trên Windows 2000 Server Yêu c u: Sau khi th c t p ng ườ i h c ph i có đượ c nh ng kh n ă ng sau: Trình bày đượ c đặ c đ i m c a các h đ i u hành thu c h MS-Windows Trình bày đượ c ki ế n trúc c a h đ i u hành Windows 2000 Trình bày đượ c nh ng đ i m m i c a Windows 2000 so v i các h đ i u hành tr ướ c đ ó Trình bày đượ c s khác bi t gi a hai mô hình m ng Workgroup và Domain Qu n tr đượ c h đ i u hành windows 2000 Professional nh ng khía c nh sau: o Bi ế t cách thay đổ i tên máy tính, tên nhóm, đị a ch IP c a máy tính o Phân bi t đượ c nh ng nhóm ng ườ i dùng khác nhau c a h th ng o T o tài kho n ng ườ i dùng m i o Thay đổ i thông tin v ng ườ i dùng o Đặ t l i m t kh u m i cho m t ng ườ i dùng o T o các nhóm ng ườ i dùng m i và thay đổ i thành viên c a các nhóm ng ườ i dùng o Trình bày đượ c các lo i quy n khác nhau trên h th ng t p tin NTFS o Bi ế t cách phân quy n trên t p tin hay th ư m c cho nh ng ng ườ i dùng khác nhau o Trình bày đượ c các quy n chia s t p tin o Bi ế t cách chia s t p tin theo nh ng quy n truy c p khác nhau o Tìm ki ế m và truy c p đượ c các tài nguyên đượ c chia s trên m ng o Phân bi t đượ c s khác bi t gi a Quy n trên h th ng t p tin và quy n chia s t p tin Cài đặ t và qu n tr đượ c d ch v tên mi n (DNS), bào g m các n i dung c th sau: o Trình bày đượ c mô hình ho t độ ng, cách th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 26

DeCuongThucHanhMangMayTinh-2005 - Qun tr mng Microsoft...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online