{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

docx_20111022_Cac_Bai_thuc_hanh_Linux_phan_2

docx_20111022_Cac_Bai_thuc_hanh_Linux_phan_2 - 21 Bi 6 6.1...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
- 21- Bài 6 L P TRÌNH SHELL 6.1. Ch ươ ng trình tính t ng 1-> n - Minh h a các c u trúc while do done, và cách s d ng [], $(()). - T p tin tong1.sh #!/bin/sh echo “Chuong trinh tinh tong 1- $1” index=0 tong=0 while [ $index -lt $1 ] do index=$(($index + 1)) tong=$(($tong + $index)) done echo "Tong 1-$1= $tong" exit 0 - Ch y ch ươ ng trình : chmod a+x tong1.sh ./tong1 100 6.2. Ch ươ ng trình tính giai th a c a m t s - Minh h a các c u trúc while do done, và cách s d ng [], $(()). - T p tin giaithua.sh #!/bin/sh echo “Chuong trinh tinh $1!” index=0 gt=1 while [ $index -lt $1 ] do index=$(($index + 1)) gt=$(($gt * $index)) done echo "$1!= $gt" exit 0 - Ch y ch ươ ng trình : chmod a+x giaithua.sh ./giaithua 5 6.3. Ch ươ ng trình đế m s dòng c a m t t p tin - Minh h a các c u trúc if then fi, while do done, và cách s d ng [], $(()). - T p tin demdong.sh #!/bin/sh echo “Chuong trinh dem so dong cua tap tin $1” { n=0 while read line
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- 22- do n=$(($n + 1)) done echo “So dong cua tap tin $1 la : $n” }<$1 exit 0 - Ch y ch ươ ng trình : chmod a+x demdong.sh ./demdong bai1.txt 6.4. Ch ươ ng trình đế m s t c a m t t p tin - Minh h a các c u trúc for do done, while do done. - T p tin demtu.sh #!/bin/sh echo “Chuong trinh dem so tu cua tap tin $1” { n=0 while read line do for wd in $line do n=$(($n + 1)) done done echo “Tong so tu cua tap tin $1 la : $n” }<$1 exit 0 - Ch y ch ươ ng trình : chmod a+x demtu.sh ./demtu bai1.txt 6.5. Ch ươ ng trình tìm dòng có độ dài l n nh t trong m t t p tin - Minh h a các c u trúc if then fi, while do done. - T p tin dongmax.sh #!/bin/sh echo “Chuong trinh tim dong dai nhat trong tap tin $1” { n=0 max=0 dong=”” while read line do n=`expr length “$line”` if [ $n –gt $max ] then dong=”$line”
Background image of page 2
- 23- max=$n fi done echo “Dong trong tap tin $1 co do dai max = $max la : $dong” }<$1 exit 0 - Ch y ch ươ ng trình : chmod a+x dongmax.sh ./dongmax bai1.txt 6.6. Ch ươ ng trình tìm m t xâu trong m t t p tin - Minh h a các c u trúc if then fi, while do done. - T p tin timxau.sh #!/bin/sh echo “Chuong trinh tim xau $1 trong tap tin $2” { wordlen=`expr length “$1”` # Do dai tu can tim while read textline do textlen=`expr length “$textline”` # Do dai cua dong vua doc end=$(($textlen – wordlen + 1” index=1 while [ $index –le $end ] do temp=`expr substr “$textline” $index $wordlen if [ “$temp” = $1 ] then echo “Tim thay $1 tai dong $textline” break fi index=$(($index + 1)) done done }<$2 exit 0 - Ch y ch ươ ng trình : chmod a+x timxau.sh ./timxau abc bai1.txt
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- 24- Bài 7 L p trình C & C ++ Trình biên d ch GNU là công c phát tri n thông d ng nh t s n có trong h đ i u hành Linux, đượ c dùng để biên d ch các kernael c a h đ i u hành. Ngoài ra gcc cung c p các th ư vi n và các t p tin Header c n thi ế t để biên d ch và ch y các ch ươ ng trình c a ng ườ i dùng.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

docx_20111022_Cac_Bai_thuc_hanh_Linux_phan_2 - 21 Bi 6 6.1...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online