{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DSP_C1 - X Ử LÝ S Ố TÍN HI Ệ U DSP(DIGITAL SIGNAL...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: X Ử LÝ S Ố TÍN HI Ệ U DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING) ThS. Đ ặ ng Ng ọ c H ạ nh [email protected] Gi ớ i thi ệ u môn h ọ c r Th ờ i lư ợ ng: 45 ti ế t (15 tu ầ n) r Đánh giá: c Thi Gi ữ a h ọ c k ỳ 20% c Bài t ậ p l ớ n + ki ể m tra trong l ớ p 0% - 20% c Thi Cu ố i k ỳ 80% - 60% 2/19/2010 2 Tài li ệ u tham kh ả o r Giáo trình chính: X ử lý s ố tín hi ệ u & Wavelets – Lê Ti ế n Thư ờ ng r Tham kh ả o: c J.Proakis, D.Manolakis, “ Introduction to Digital Signal Processing ” c S J.Orfanidis,” Introduction to Signal Processing ” c Digital Signal Processing using Matlab V.4 2/19/2010 3 N ộ i dung r Chương 1: L ấ y m ẫ u và khôi ph ụ c tín hi ệ u r Chương 2: Lư ợ ng t ử r Chương 3: Các h ệ th ố ng th ờ i gian r ờ i r ạ c r Chương 4: Bi ế n đ ổ i Z r Chương 5: Bi ế n đ ổ i Fourier r Chương 6: B ộ l ọ c FIR & Tích ch ậ p r Chương 7: Hàm truy ề n r Chương 8: Thi ế t k ế b ộ l ọ c s ố 2/19/2010 4 Chương 0 GI Ớ I THI Ệ U V Ề DSP 2. X ử lý s ố tín hi ệ u r X ử lý (Processing): r Trích thông tin (Extract information) r C ả i thi ệ n ch ấ t lư ợ ng tín hi ệ u (“improve” signals) r D ự báo (“predict” signals) r Nén (“compress signals) r X ử lý s ố tín hi ệ u = X ử lý tín hi ệ u b ằ ng các phương pháp s ố . 3. Tín hi ệ u tương t ự Analog (analogue) signal r Liên t ụ c theo th ờ i gian, bi ể u di ễ n cho 1 đ ạ i lư ợ ng nào đó thay đ ổ i theo th ờ i gian. r Biên đ ộ có th ể thay đ ổ i 1 cách liên t ụ c. r M ọ i s ự thay đ ổ i nh ỏ trong tín hi ệ u đ ề u có ý ngh ĩ a c Ví d ụ : 4. Tín hi ệ u s ố Digital signal r Tín hi ệ u th ờ i gian r ờ i r ạ c (Discrete-time signal) r Tín hi ệ u s ố : c Tín hi ệ u th ờ i gian r ờ i r ạ c c Đư ợ c lư ợ ng t ử hóa (biên đ ộ ch ỉ có th ể chi ế m các giá tr ị xác đ ị nh) c Ví d ụ : 5. Ứ ng d ụ ng c ủ a DSP Chương 1: L Ấ Y M Ẫ U & KHÔI PH Ụ C TÍN HI Ệ U CHƯƠNG 1: LẤY MẪU & KHÔI PHỤC TÍN HIỆU Quá trình xử lý số các tín hiệu tương tự: r Số hóa các tín hiệu tương tự: lấy mẫu & lượng tử hóa các mẫu này (Analog b Digital) r Dùng bộ xử lý số tín hiệu (DSP) để xử lý các mẫu thu được r Các mẫu sau khi xử lý sẽ được khôi phục lại dạng tương tự bằng bộ khôi phục tín hiệu tương tự (Digital b Analog) 1 7-M a r- 1 12 r Các h ệ th ố ng DSP th ự c t ế : c PC & Sound card: CHƯƠNG 1: LẤY MẪU & KHÔI PHỤC TÍN HIỆU c Chip DSP chuyên d ụ ng: Kit DSP TMS320C6713 CHƯƠNG 1: LẤY MẪU & KHÔI PHỤC TÍN HIỆU CHƯƠNG 1: LẤY MẪU & KHÔI PHỤC TÍN HIỆU Một số cơ bản liên quan đến tín hiệu tương tự: r Tín hiệu tương tự x(t), biến đổi Fourier của x(t)...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 43

DSP_C1 - X Ử LÝ S Ố TÍN HI Ệ U DSP(DIGITAL SIGNAL...

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online