DSP_C2 - X L S TN HI U DSP(DIGITAL SIGNAL PROCESSING ThS ng...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
X LÝ S TÍN HI U DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING) ThS. Đ ng Ng c H nh [email protected]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chương 2: NG T HÓA
Background image of page 2
CHƯƠNG 2: LƯỢNG TỬ HÓA Quá trình lượng tử hóa: r Tụ giữ: giữ mỗi mẫu đo được x(nT) trong thời gian T r Bộ A/D: chuyển đổi các giá trị mẫu thành 1 mẫu lượng tự hóa r x Q (nT) được biểu diễn bằng B bit 19-Mar-10 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CHƯƠNG 2: LƯỢNG TỬ HÓA r Mẫu lượng tử hóa x Q (nT) biểu diễn bởi B bit có thể mang 1 trong 2 B giá trị cho phép. r Bộ ADC đặc trưng bởi tầm đo toàn thang R chia đều thành 2 B mức lượng tử. 19-Mar-10 4 2 B R Q = ( ) 2 2 Q R R x nT < 0 ( ) Q x nT R < s ADC lư ng c c: s ADC đơn c c: s Đ phân gi i lư ng t :
Background image of page 4
CHƯƠNG 2: LƯỢNG TỬ HÓA r Sai s ng t r ng t theo pp làm tròn g n đúng => Sai s ng t c c đ i là e max = Q/2 19-Mar-10 ) ( ) ( ) ( nT x nT x nT e Q = 2 2 Q e Q 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
r Gi s sai s ng t e là bi ế n ng u nhiên có phân b đ u trong kho ng [-Q/2;Q/2] r Hàm m t đ xác su t : -Q/2 Q/2 0 e p(e) 1/Q 2 2 ; 1 ) ( Q e Q Q e p = = = = 2 / 2 / 0 ) ( . ) ( Q Q de e p e e E e CHƯƠNG 2: LƯỢNG TỬ HÓA 6
Background image of page 6
r Giá tr trung bình c a e: r Giá tr trung bình bình phương c a e: r Sai s ng t hi u d ng: CHƯƠNG 2:
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

DSP_C2 - X L S TN HI U DSP(DIGITAL SIGNAL PROCESSING ThS ng...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online