DSP_C4 - X Ử LÝ S Ố TÍN HI Ệ U DSP(DIGITAL SIGNAL...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: X Ử LÝ S Ố TÍN HI Ệ U DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING) ThS. Đ ặ ng Ng ọ c H ạ nh [email protected] Chương 4: B Ộ L Ọ C ĐÁP Ứ NG XUNG H Ữ U H Ạ N CHƯƠNG 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN Các phương pháp DSP trong thực tế: r Phương pháp xử lý khối: dữ liệu vào được thu thập và xử lý theo từng khối r Phương pháp xử lý mẫu: dữ liệu được xử lý từng mẫu ở từng thời điểm qua giải thuật DSP để cho các mẫu ở ngõ ra 2 3-M a r- 1 3 CHƯƠNG 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN Phương pháp xử lý khối: r Khối vào gồm L mẫu: T L : t ổ ng th ờ i gian thu d ữ li ệ u f s : t ố c đ ộ l ấ y m ẫ u r L mẫu lưu lại trong x(n), với n=0,1,…,L-1: x = [x x 1 x 2 x 3 … x L-1 ] r Đáp ứng xung có chiều dài M+1: (bộ lọc FIR bậc M) h = [h h 1 h 2 h 3 … h M ] 2 3-M a r- 1 4 H x x 1 x 2 ... x L-1 y y 1 y 2 y 3 y 4 e L s L T f = CHƯƠNG 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN Phương pháp xử lý khối: r Tích chập r Dạng trực tiếp r Dạng tuyến tính bất biến theo thời gian LTI r Dạng ma trận r Dạng lật và trượt r Trạng thái tức thời & trạng thái t ĩ nh r Tích chập đối với chuỗi không xác định chiều dài 2 3-M a r- 1 5 CHƯƠNG 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN 1. Tích ch ậ p: r Công thức tích chập dạng trực tiếp hoặc dạng LTI: 2 3-M a r- 1 6 H x x 1 x 2 ... x L-1 y y 1 y 2 y 3 y 4 e ( ) ( ) ( ) ( ) ∑ ∑ ∑ = + = − = − = n j i j i m m j x i h n y m n h m x m n x m h n y , ) ( ) ( ) ( ) ( CHƯƠNG 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN 2. D ạ ng tr ự c ti ế p: r Xét bộ lọc nhân quả FIR bậc M: r Với tín hiệu vào x chiều dài L, dạng trực tiếp: 2 3-M a r- 1 7 1 1 [ , ,..., ] M h h h h h L M = = + ( ) ( ) ( ) m y n h m x n m = − ∑ 1 [y] 1 [ ] [ ] h m M n L M x n m L ≤ ≤ ⇒ ≤ ≤ − + ≤ − ≤ − Ngõ ra y(n) = [y y 1 y 2 … y L – 1 + M ] có chi ề u dài L y =L+M =L x + L h - 1 CHƯƠNG 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN r Điều kiện của m: r Bộ lọc FIR bậc M, ngõ vào dữ liệu chiều dài L 2 3-M a r- 1 8 1 1 max( , ) min( , ) m M n L m n M n L m n ≤ ≤ ⇒ − + ≤ ≤ − + ≤ ≤ 1 min( , ) max( , ) ( ) ( ) ( ) n M m n L y n h m x n m = − + = − ∑ 0 1 1 , ,..., n L M = + − CHƯƠNG 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN VD: Xét bộ lọc bậc 3, chiều dài tín hiệu đầu vào là 5 r Các khối ngõ vào, bộ lọc, ngõ ra:...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

DSP_C4 - X Ử LÝ S Ố TÍN HI Ệ U DSP(DIGITAL SIGNAL...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online