{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Excercise2 - Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tài Li u Th c Hành H Đ i u Hành – B môn HTMT&TT Ths. Phan Th ượ ng Cang - Ths. Bùi Qu c Thái Trang 18 Bài th c hành bu i 2 C Ơ B N V L P TRÌNH SHELL N i dung th c hành T o m t shell script Thao tác bi ế n M t s v n đề liên quan khác Trong ph n này sinh viên s đượ c gi i thi u c ơ b n các v n đề v l p trình shell nh ư t o m t shell script, th c thi m t shell script và các v n đề liên quan khác. 1 Vi ế t m t shell script nh ư th ế nào? Để t o m t shell script ta th c hi n theo các b ướ c sau: B1 : S d ng b t k trình so n th o v ă n b n nào (text editor) để so n th o script, ch ng h n gedit. B2 : Xác l p quy n th c thi cho shell script dùng l nh chmod Ví d : chmod 755 script_file L nh này thi ế t l p quy n th c thi, đọ c và thay đổ i script cho ch s h u và quy n đọ c, th c thi cho nh ng ng ườ i dùng khác. B3 : Th c thi file script v i m t trong nh ng cách th c sau: bash script_file sh script_file ./ script_file Ví d sau đ ây mô t vi c t o ra m t script đơ n gi n và th c thi nó. - Dùng gedit để so n th o m t script đơ n gi n nh ư sau: L nh clear dùng để xóa màn hình hi n t i c a shell
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon