Exercise5_FileManage

Exercise5_FileManage - Ti Liu Thc Hnh H iu Hnh B mn HTMT&TT...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tài Li u Th c Hành H Đ i u Hành – B môn HTMT&TT Ths. Phan Th ượ ng Cang - Ths. Bùi Qu c Thái Trang 43 Bài th c hành s 5 QU N LÝ VÀO/RA – T P TIN – ĐỔ I H ƯỚ NG 1 N i dung th c hành ± T p tin: Các khái ni m c ơ b n v t p tin c a Unix, t ch c c a các t p tin trên đĩ a, các thao tác v i t p tin. ± Vào ra: Các lu ng d li u vào/ra chu n và các thao tác đổ i h ướ ng chúng. Chuy n d li u gi a các ti ế n trình. 2 T ch c t p tin 2.1 Các ki u t p tin Unix có 3 ki u t p tin: ± T p tin bình th ườ ng: là m t t p h p thông tin (ASCII, text ho c binary) ± T p tin th ư m c (t p tin danh m c- directory file): ch a danh sách các tên có th truy nh p t i. Ví d nh ư : các t p tin bình th ườ ng, các t p tin đặ c bi t ho c các th ư m c con. ± T p tin đặ c bi t: là các t p tin liên quan đế n các thi ế t b ngo i vi c ng ho c c ơ ch ế truy n tin. Ví d nh ư : o Bàn phím là m t t p tin đầ u vào (input file) o Màn hình là m t t p tin đầ u ra (output file) o Máy in là m t t p tin đầ u ra 2.2 T ch c t p tin Các t p tin c a Unix đượ c t ch c theo d ng cây. Th ư m c g c (root) c a cây đượ c bi u di n b ng ký t /. Các t p tin và các đĩ a khác ch là nhánh c a Root. C u trúc cây c ơ s c a h Unix đượ c b trí nh ư sau: / +----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+----+----+----+ bin boot dev etc home lib mnt proc sbin tmp usr var | | +---+---+ +---+---+ abc user1 xyz bin lib sbin | +-----+ notes labs
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tài Li u Th c Hành H Đ i u Hành – B môn HTMT&TT Ths. Phan Th ượ ng Cang - Ths. Bùi Qu c Thái Trang 44 Trong đ ó: 1. / – Là th ư m c g c (root) ch a t t c các th ư m c khác 2. /bin – ch a các t p tin nh phân (ch ươ ng trình) c n cho vi c kh i độ ng h th ng ho c làm vi c trong ch ế độ ng ườ i dùng đơ n để duy trì h th ng 3. /boot – ch a các kernel image và các t p tin c u hình khi kh i độ ng (boot configuration files) 4. /dev – ch a các t p tin đặ c bi t đượ c s d ng để t ươ ng tác v i các thi ế t b ph n c ng 5. /etc – ch a các t p tin c u hình h th ng 6. /home – ch a các th ư m c home ng ườ i dùng 7. /lib – ch a các module th ư vi n đượ c dùng b i các câu l nh 8. /mnt – ch a các th ư m c tr đế n các thi ế t b l ư u tr (mount point for other storage devices)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 14

Exercise5_FileManage - Ti Liu Thc Hnh H iu Hnh B mn HTMT&TT...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online