__013 - Prruka pre tudenta kurzu v elearningovom systme...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Príručka pre študenta kurzu v e- learningovom systéme CLAROLINE. Mgr. Daniela Chudá chuda @euba.sk Mgr. Martina Večerná [email protected]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Systém CLAROLINE Na tvorbu elektronických kurzov je použitý e-learningový systém CLAROLINE. Tento systém umožňuje študentom študovať vytvorené e-learningové kurzy REDILEM použitím webového prehliadača s pripojením na Internet. Systém Claroline je virtuálna univerzita, kde sa stretávajú vo virtuálnom priestore študenti pri štúdiu elektronických kurzov. Počas štúdia dostávajú informácie o kurze, študujú multimediálne materiály kurzu, môžu spolu komunikovať, riešiť problémy a testovať svoje novonadobudnuté vedomosti. Privítacia stránka systému. Celý e-learningový systém je prevádzkovaný na adrese http://os.euba.sk/~learn . Študent si spustí browser, napíše adresu systému, stlačí enter a uvidí privítaciu obrazovku virtuálnej univerzity. Registrácia Aby študent mohol systém používať musí sa do systému prihlasovať pomocou používateľského mena a hesla, aby bol v systéme jednoznačne identifikovaný. Pred prvým prihlásením sa musí do systému registrovať. Pri sebaregistrácii študent uvedie
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

__013 - Prruka pre tudenta kurzu v elearningovom systme...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online