__037 - Claroline Instrukcja obsługi dla studentaa Wstęp...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Claroline Instrukcja obsługi dla studentaa Wstęp Żeby podłączyć się do strony głównej Twojego wirtualnego Campusu należy wpisać jego adres do przeglądarki (np. http://e- campus.uni.lodz.pl/claroline/ ) i nacisnąć 'Enter'. Zobaczysz ekran otwierający. Zależnie od organizacji Twojego Campusu możesz otrzymać nazwę użytkownika i hasło umożliwiające zalogowanie się do kursu lub możesz zarejestrować się samodzielnie. Musisz poprawnie wpisać nazwę użytkownika i hasło do odpowiednich rubryk na stronie głównej. Ponadto niektóre kursy mogą być dostępne ze strony głownej bez konieczności logowania, o ile tak zdecydują ich twórcy. Samodzielna rejestracja Niektóre instytucje pozwalają na samodzielną rejestrację studentów. Inne narzucają studentom nazwę użytkownika i hasło. Jeśli dopuszczalna jest samodzielna rejestracja: o Kliknij na odnośnik 'Rejestracja' po prawej stronie ekranu o Wypełnij pola formularza i wybierz 'Udział w kursie' jako 'Funkcję' o Wybierz kurs, do którego chcesz się przyłączyć (niektóre kursy mogą być niedostępne, jeśli tak zdecyduje prowadzący) Raz zarejestrowany możesz wchodzić do kursu klikając jego tytuł. Za każdym razem, kiedy wracasz do serwera, musisz wpisać nazwę użytkownika i hasło. Twoja nazwa użytkownika i hasło mogą być wysłane do Ciebie przez e-mail podczas rejestracji. Lista kursów, w których dopuszczona jest samodzielna rejestracja, jest dostępna po zalogowaniu się w menu Kursy po prawej stronie. Użyj listy kursów, żeby dodać lub usunąć kurs z osobistej listy kursów. Claroline - Instrukcja obsługi dla studenta Moje kursy Po udanym wprowadzeniu Twojej nazwy użytkownika i hasła przejdziesz do strony do strony "Moje kursy". Tam będziesz miał możliwość przyłączać się do kursów, na które jesteś zapisany. Zrobisz to klikając na odnośnik odpowiadający kursowi, do którego chcesz się podłączyć. Hiperłącza do kursów znajdują się w kolumnie po lewej stronie ekranu. Po prawie stronie znajduje się Menu. Pierwsza opcja to: Modyfikuj profil Po kliknięciu odnośnika przeniesiesz się na stronę, gdzie możesz: o dokonać zmian w imieniu i nazwisku o zmienić nazwę użytkownika o zmienić hasło i o zmienić adres email Zmiana danych odbywa się przez wpisanie poprawek/dodatków w odpowiednim polu tekstowym. Kiedy dane są poprawne, kliknij przycisk OK. Strona zostanie odświeżona, a Twoje dane zostaną uaktualnione....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

__037 - Claroline Instrukcja obsługi dla studentaa Wstęp...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online