__037 - Claroline Instrukcja obsugi dla studentaa Wstp eby...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Claroline Instrukcja obsugi dla studentaa Wstp eby podczy si do strony gwnej Twojego wirtualnego Campusu naley wpisa jego adres do przegldarki (np. http://e- campus.uni.lodz.pl/claroline/ ) i nacisn 'Enter'. Zobaczysz ekran otwierajcy. Zalenie od organizacji Twojego Campusu moesz otrzyma nazw uytkownika i haso umoliwiajce zalogowanie si do kursu lub moesz zarejestrowa si samodzielnie. Musisz poprawnie wpisa nazw uytkownika i haso do odpowiednich rubryk na stronie gwnej. Ponadto niektre kursy mog by dostpne ze strony gownej bez koniecznoci logowania, o ile tak zdecyduj ich twrcy. Samodzielna rejestracja Niektre instytucje pozwalaj na samodzieln rejestracj studentw. Inne narzucaj studentom nazw uytkownika i haso. Jeli dopuszczalna jest samodzielna rejestracja: o Kliknij na odnonik 'Rejestracja' po prawej stronie ekranu o Wypenij pola formularza i wybierz 'Udzia w kursie' jako 'Funkcj' o Wybierz kurs, do ktrego chcesz si przyczy (niektre kursy mog by niedostpne, jeli tak zdecyduje prowadzcy) Raz zarejestrowany moesz wchodzi do kursu klikajc jego tytu. Za kadym razem, kiedy wracasz do serwera, musisz wpisa nazw uytkownika i haso. Twoja nazwa uytkownika i haso mog by wysane do Ciebie przez e-mail podczas rejestracji. Lista kursw, w ktrych dopuszczona jest samodzielna rejestracja, jest dostpna po zalogowaniu si w menu Kursy po prawej stronie. Uyj listy kursw, eby doda lub usun kurs z osobistej listy kursw. Claroline - Instrukcja obsugi dla studenta Moje kursy Po udanym wprowadzeniu Twojej nazwy uytkownika i hasa przejdziesz do strony do strony "Moje kursy". Tam bdziesz mia moliwo przycza si do kursw, na ktre jeste zapisany. Zrobisz to klikajc na odnonik odpowiadajcy kursowi, do ktrego chcesz si podczy. Hipercza do kursw znajduj si w kolumnie po lewej stronie ekranu. Po prawie stronie znajduje si Menu. Pierwsza opcja to: Modyfikuj profil Po klikniciu odnonika przeniesiesz si na stron, gdzie moesz: o dokona zmian w imieniu i nazwisku o zmieni nazw uytkownika o zmieni haso i o zmieni adres email Zmiana danych odbywa si przez wpisanie poprawek/dodatkw w odpowiednim polu tekstowym. Kiedy dane s poprawne, kliknij przycisk OK. Strona zostanie odwieona, a Twoje dane zostan uaktualnione....
View Full Document

Page1 / 7

__037 - Claroline Instrukcja obsugi dla studentaa Wstp eby...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online