MWN-01-Intro - Giri Mobil ve Kablosuz Alar Suat zdemir Gazi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Suat Özdemir 1 Mobil ve Kablosuz A ğ lar Suat Özdemir Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölümü Giri ş Bölüm 1 Kablosuz ileti ş im nedir? c Alıcının ve vericinin birbirlerine herhangi bir yolla (guided media) fiziksel olarak temas halinde olmadıkları her türlü ileti ş im c Elektromanyetik dalgalar bo ş lukta (free-space) yayılır c Radar, RF, Microwave, IR. .. c Simplex: tek yönlü ileti ş im (radio, TV) c Half-duplex: simultane olmayan iki yönlü ileti ş im (bas konu ş radyolar) c Full-duplex: iki yönlü ileti ş im (cep telefonu) c Frequency-division duplex (FDD) c Time-division duplex (TDD) c full-duplex? 3 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Neden kablosuz ileti ş im? c Mobil c Her yerden ileti ş im c ş ük maliyet ve kolaylık c Pahalı yatırımlara ihtiyaç duymaz c Kolay kurulur (deprem vb.) c Sadece ileti ş im halindeyken kaynak kullanır 4 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Kablosuz ileti ş imin farkları c Gürültülü iletim ortamı c Yüksek bit-hata oranı c Çevresel ş artlar iletimi etkiler c Payla ş ımlı ortam c Interference – karı ş ım, giri ş im c Đ letim kanalı payla ş ılmalı c Sınırlı bantgeni ş li ğ i c RTÜK, FCC c ISM band – lisans gerektirmez (902-928 MHz, 2.4-2.5 GHz, 5.725-5.875 GHz) c Sınırlı bantgeni ş li ğ ini kullanabilmek için etkin sinyal i ş leme ve ileti ş im sistemleri gerektirir. 5 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Tarihsel geli ş im c Kablosuz telgraf, Guglielmo Marconi ,1896 c Alfanumerik karakterlerin analog sinyal içine kodlanması c Telgraf sinyallerinin Atlantik Okyanusu üzerinden gönderilmesi c Đ leti ş im uyduları1960larda uzaya fırlatılmaya ba ş landı c Kablosuz teknolojide geli ş meler c Radyo, televizyon, mobil telefon, ileti ş im uyduları c Yakın zamanda c Uydu ileti ş imi, kablosuz a ğ lar, hücresel ileti ş im 6 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Suat Özdemir 2 Bugün WLAN, GSM, 3G, 4G. . 7 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Milestones in Wireless Communications 1940 shortwave radio black-and- white TV mobile two-way radio color TV Figure 1.1 Some Milestones in Wireless Communications FM radio experimental communications satel ite terrestrial microwave infrared wireless LAN Wi-Fi WiMAX ultra- wideband ZigBee communications satel ite optical communications satel ite cordless phone cel ular phone HF VHF UHF SHF EHF Infrared 1930 30 MHz 3 MHz 300 MHz 3 GHz 30 GHz 300 GHz 3 THz 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 8 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Cep telefonu kullanımı – 2003 rakamları 9 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Cep telefonu kullanımı – 2008 öngörü 10 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Güncel rakamlar - 1 11 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Güncel rakamlar - 2 12 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/
Background image of page 2
Suat Özdemir 3 2000 – 2010 kar ş ıla ş tırma - 1 13 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2003 – 2009 kar ş ıla ş tırma - 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/20/2012 for the course EE 301 taught by Professor Ahmetçakar during the Spring '11 term at Gazi Üniversitesi.

Page1 / 9

MWN-01-Intro - Giri Mobil ve Kablosuz Alar Suat zdemir Gazi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online