MWN-02-Fundamentals

MWN-02-Fundamentals - Suat Özdemir 1 Mobil ve Kablosuz A...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Suat Özdemir 1 Mobil ve Kablosuz A ğ lar Suat Özdemir Suat Özdemir Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölümü İ letim Temelleri Bölüm 2 Bölüm 2 Elektromanyetik sinyal Zamana ba ğ l ı bir fonksiyon Frekansa ba ğ l ı olarak da ifade edilebilir Sinyal de ğ i ş ik birkaç frekans ı n birle ş mesinden olu ş ur 3 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Tan ı mlar Analog sinyal – sinyal yo ğ unlu ğ u zaman içerisinde düzgün ve yava ş bir ş ekilde de ğ i ş im gösterir Kesinti ve ani de ğ i ş iklikler olmaz Say ı sal sinyal – sinyal yo ğ unlu ğ u belirli bir süre ayn ı seviyede kal ı r ve ani bir ş ekilde ba ş ka bir seviye geçer Periodik sinyal – Zaman içerisinde kendini tekrarlayan analog ya da say ı sal sinyal s ( t + T ) = s ( t ) - < t < + where T is the period of the signal 4 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 5 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Tan ı mlar Genlik - Peak amplitude ( A ) – sinyalin zaman içerisinde ald ı ğ ı en yüksek de ğ er (genelde volt olarak ifade edilir) Frekans sinyalin 1 saniye içinde hang Frekans ( f ) – sinyalin 1 saniye içinde hangi s ı kl ı kla, kaç defa tekrarland ı ğ ı n ı n ölçümüdür (Hz – Hertz olarak ifade edilir) 6 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Suat Özdemir 2 Tan ı mlar Period ( T ) – sinyalin bir kez tekrarlamas ı için geçen süre T = 1/f Faz Phase belir bi noktaya göre Faz - Phase ( ) – belirli bir noktaya göre sinyalin bir tekrar ı ndaki kayma miktar ı Dalgaboyu - Wavelength ( ) – sinyalin bir tekrar ı n ı n uzakl ı k olarak ifadesi =v*T v =sinyal h ı z ı ( v=c= 3*10 8 m/s) 7 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Sinüs dalgas ı n ı n özellikleri Basit Sinüs dalgas ı a ş a ğ ı daki gibi ifade edilir s ( t ) = A sin(2 ft + ) Karma ş ı k dalgalar de ğ i ş ik frekans ve genlikteki basit sinüs dalgalar ı n ı n toplanmas ı ndan elde edilir 8 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Figure 2.3 9 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Sinüs dalgas ı n ı n özellikleri Figure 2.3 sinüs dalgas ı n ı n özelliklerinin sinyal üzerindeki etkisini göstermektedir (a) A = 1, f = 1 Hz, = 0; thus T = 1s (b) Reduced peak amplitude; A =0.5 (c) Increased frequency; f = 2, thus T = ½ (d) Phase shift; = /4 radians (45 degrees) 2 radians = 360 ° = 1 period 10 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Frekansla İ lgili Tan ı mlar Her elektromanyetik sinyal de ğ...
View Full Document

Page1 / 7

MWN-02-Fundamentals - Suat Özdemir 1 Mobil ve Kablosuz A...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online