{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MWN-03-Antennas

MWN-03-Antennas - Antenler ve Yaylma(Antennas and...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Suat Özdemir 1 Mobil ve Kablosuz A ğ lar Suat Özdemir Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölümü Antenler ve Yay ı lma (Antennas and Propagation) Chapter 5 Giri ş Anten bir iletken ya da iletkenlerden olu ş an bir elektromanyetik sinyal al ı p verebilen sistemdir İ letim (Transmission)- elektromanyetik dalgalar yayar Al ı m (Reception) – havadaki elektromanyetik enerjiyi toplar İ ki yönlü bir ileti ş imde, bir anten hem iletim hem de al ı m için kullan ı labilir. 3 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Yay ı lma Desenleri Yay ı lma deseni (Radiation pattern) Bir antenin yay ı lma özelliklerinin grafiksel olarak gösterimi 2-D bir düzlemde gösterilir Alma deseni (Reception pattern) Yay ı lma deseni ile ayn ı özellikleri gösterir 4 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Anten çe ş itleri Yön ba ğ ı ms ı z (isotropic) anten (ideal anten) Her yöne e ş it güçte sinyal gönderir Hertz antenna Çift kutup (Dipole) anten Half-wave dipole antenna (or Hertz antenna) Quarter-wave vertical antenna (or Marconi antenna) Parabolic Reflective Anten 5 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Parabolic antenna Her yöne e ş it güçte yay ı l ı m Teorik , referans, model anten Yönba ğ ı ms ı z (Isotropic) anten z y x z yx ideal isotropic radiator 6 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Suat Özdemir 2 Anten kazanc ı (Antenna Gain) Anten kazanc ı Yönlülük ölçütü (Measure of the directionality of the antenna) Belirli bir giri ş gücü için bir antendeki belli bir gücü için, bir antendeki belli bir yöndeki güç ç ı k ı ş ı n ı n, ayn ı giri ş gücüne sahip bir isotropic antenin herhangi bir yöndeki güç ç ı k ı ş ı na oran ı Örnek – E ğ er bir antenin kazanc ı 3dB ise o anten isotropik antenin etkisini belli bir yönde 3dB art ı r ı yor demektir. 7 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Etkin alan (Effective area) Anten kazanc ı anten etkin alan ı ile ilgilidir Antenin fiziksel ş ekli ve boyutu 8 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Anten kazanc ı (Antenna Gain) Anten kazanc ı ve etkin alan aras ı ndaki ili ş ki 2 2 2 4 4 c A f A G e e G = anten kazanc ı A e = etkin alan f = carrier frequency c = speed of light  3 10 8 m/s) = carrier wavelength 9 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Örnek Frekans ı 12 GHz ve çap ı 2 m olan Parabolik antenin etkin alan ı ve anten kazanc ı nedir? A e = 0.56A = 0.56 π =c/f=(3x10 8 )/(12x10 9 )=0.025 m. G=(7A)/ 2 = 7 π /(0.025) 2 = 35186 G dB =46.46dB 10 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Yay ı lma (Propagation) Modlar ı Ground-wave propagation Sky-wave propagation Line-of-sight propagation 11 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Ground Wave Propagation 12 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/
Background image of page 2
Suat Özdemir 3 Ground Wave Propagation Yer kabu ğ unu takip eder Elektro manyetik dalgalar yerkabu ğ u üzerinde ak ı m olu ş turur, sinyali yava ş lat ı r ve büker Diffraction (da ğ ı larak k ı r ı lma)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

MWN-03-Antennas - Antenler ve Yaylma(Antennas and...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online