{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MWN-05-SpreadSpectrum

MWN-05-SpreadSpectrum - Mobil ve Kablosuz Alar Spread...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Mobil ve Kablosuz A ğ lar Suat Özdemir Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölümü Spread Spectrum Chapter 7 Spread Spectrum - Giri ş circle6 Modülasyon teknikleri bantgeni ş li ğ i kullanımını etkin hale getirmeyi amaçlar circle6 Spread spectrum teknikleri ise gerekenden çok daha fazla bir bantgeni ş li ğ i kullanır circle6 Tek kullanıcı için gereksiz bantgeni ş li ğ i israfı olur ancak çoklu kullanımda kullanıcılar aynı bantgeni ş li ğ ini giri ş im olmadan kullanabilir circle6 Dolayısı ile çoklu kullanımda spread spectrum bantgeni ş li ğ i açısından etkin bir yöntemdir 3 http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Spread Spectrum - Giri ş circle6 Spread spectrum iletilecek veri için gerekli olan bantgeni ş li ğ inin yayılmasını içerir circle6 Örne ğ in CDMA spread spectrum tekni ğ ine dayanan bir çoklu eri ş im modelidir. CDMA de ortak bir kanalı kullanan her bir kullanıcıya aynı frekans bandını kaplayan bir sinyal (code) verilir. circle6 Aynı bant üzerinde bir çok kullanıcı e ş zamanlı olarak bulunabilir circle6 Kullanıcılara ayrılan data rate de ğ i ş ken yük ko ş ullarına göre ayarlanabilir circle6 Veriyi geni ş bantgeni ş li ğ ine yaymak jamming ve interception’ı zorla ş tırır . 4 http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Spread Spectrum - Amaç •Narrowband interference •FDM multiplexing için 6 kanal •frekans planlaması gerekir •kanal kalitesi frekansa ba ğ lı, Kanal kalitesi o frekansdaki giri ş imin bir ölçüsüdür 5 http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Spread Spectrum - Motivation frekans channel quality 1 2 3 4 5 6 narrow band signal guard space narrowband channels Narrowband interference yüzünden 3. ve 4. kanallardaki sinyal kalitesi çok dü ş ük oldu ğ undan alıcı tarafından do ğ ru alınamaz •Çözüm? 6 http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Spread Spectrum - Motivation circle6 narrow band sinyali özel bir kod kullanarak broadband sinyal olarak yay circle6 Pseudo-noise (PN) sequence, pseudo-noise code circle6 Rasgele gibi görünen ikili dizisi (ancak alıcı tarafından tekrar üretebilir) circle6 spread spectrum narrowband interference kar ş ı ı dayanıklılı ğ ı dayanıklılı ı artırır artırır 7 http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ frekans planlaması gerektirmez bütün narrowband sinyaller aynı (geni ş ) frekans aralı ğ ında broadband sinyal olarak yayılırlar 2 2 2 2 2 frequency channel quality 1 spread spectrum spread spectrum channels Spread Spectrum - Motivation 8 http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Spread Spectrum - Kazanım circle6 Bo ş a harcanan spectrum ne kazandırıyor? circle6 Gürültüye kar ş ı dayanım circle6 Güvenlik- ş ifreleme circle6 Birçok kullanıcı geni ş bir bandı çok az bir giri ş im ile kullanabilir 9 http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Yayma ve giri ş im P f i) P f ii) sender user signal broadband interference narrowband interference P: power i) narrowband sinyal ii) gönderici sinyali yayar, narrowband sinyali
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}