MWN-05-SpreadSpectrum

MWN-05-SpreadSpectrum - 1 Mobil ve Kablosuz A ğ lar Suat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Mobil ve Kablosuz A ğ lar Suat Özdemir Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölümü Spread Spectrum Chapter 7 Spread Spectrum - Giri ş c Modülasyon teknikleri bantgeni ş li ğ i kullanımını etkin hale getirmeyi amaçlar c Spread spectrum teknikleri ise gerekenden çok daha fazla bir bantgeni ş li ğ i kullanır c Tek kullanıcı için gereksiz bantgeni ş li ğ i israfı olur ancak çoklu kullanımda kullanıcılar aynı bantgeni ş li ğ ini giri ş im olmadan kullanabilir c Dolayısı ile çoklu kullanımda spread spectrum bantgeni ş li ğ i açısından etkin bir yöntemdir 3 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Spread Spectrum - Giri ş c Spread spectrum iletilecek veri için gerekli olan bantgeni ş li ğ inin yayılmasını içerir c Örne ğ in CDMA spread spectrum tekni ğ ine dayanan bir çoklu eri ş im modelidir. CDMA de ortak bir kanalı kullanan her bir kullanıcıya aynı frekans bandını kaplayan bir sinyal (code) verilir. c Aynı bant üzerinde bir çok kullanıcı e ş zamanlı olarak bulunabilir c Kullanıcılara ayrılan data rate de ğ i ş ken yük ko ş ullarına göre ayarlanabilir c Veriyi geni ş bantgeni ş li ğ ine yaymak jamming ve interception’ı zorla ş tırır . 4 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Spread Spectrum - Amaç •Narrowband interference •FDM multiplexing için 6 kanal •frekans planlaması gerekir •kanal kalitesi frekansa ba ğ lı, • Kanal kalitesi o frekansdaki giri ş imin bir ölçüsüdür 5 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Spread Spectrum - Motivation frekans channel quality 1 2 3 4 5 6 narrow band signal guard space narrowband channels Narrowband interference yüzünden 3. ve 4. kanallardaki sinyal kalitesi çok dü ş ük oldu ğ undan alıcı tarafından do ğ ru alınamaz •Çözüm? 6 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Spread Spectrum - Motivation c narrow band sinyali özel bir kod kullanarak broadband sinyal olarak yay c Pseudo-noise (PN) sequence, pseudo-noise code c Rasgele gibi görünen ikili dizisi (ancak alıcı tarafından tekrar üretebilir) c spread spectrum narrowband interference spread spectrum narrowband interference kar ş ı kar ş ı dayanıklılı ğ ı dayanıklılı ğ ı artırır artırır 7 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ • frekans planlaması gerektirmez • bütün narrowband sinyaller aynı (geni ş ) frekans aralı ğ ında broadband sinyal olarak yayılırlar 2 2 2 2 2 frequency channel quality 1 spread spectrum spread spectrum channels Spread Spectrum - Motivation 8 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Spread Spectrum - Kazanım c Bo ş a harcanan spectrum ne kazandırıyor? c Gürültüye kar ş ı dayanım c Güvenlik- ş ifreleme c Birçok kullanıcı geni ş bir bandı çok az bir giri ş im ile kullanabilir 9 ht p:/ ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ Yayma ve giri ş im P f i) P f i ) sender user signal broadband interference narrowband interference P: power i) narrowband sinyal ii) gönderici sinyali yayar, narrowband sinyali broadband sinyale dönü...
View Full Document

This note was uploaded on 01/20/2012 for the course EE 301 taught by Professor Ahmetçakar during the Spring '11 term at Gazi Üniversitesi.

Page1 / 8

MWN-05-SpreadSpectrum - 1 Mobil ve Kablosuz A ğ lar Suat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online