note7

note7 - ÆÝÕÙ ×Ø ËØ Ð ØÝ Ö Ø Ö ÓÒ Ü ÑÔÐ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÆÝÕÙ ×Ø ËØ Ð ØÝ Ö Ø Ö ÓÒ Ü ÑÔÐ ½ ÙÒ Ø ÓÒ ´×µ ÒÓÒ¹×ÕÙ Ö ÓÒØÓÙÖ Ò ¹ÔÐ Ò × ×·¾ F-plane s-plane D Ñ Ô× ×ÕÙ Ö Ò ×¹ÔÐ Ò ØÓ D A A B C B C ÁØ × ÒÓØ Ø Ø ÐØ ÓÙ Ø ×ÕÙ « Ö ÒØ × Ô ¸ Ø ¼Ó Ò Ð × Ø ´Ø ÓÙ Ø Ü¬ ¹×Ó ØÛ Ö × ÒÓØ Ø Ø Ò Ð ÓÒ ¹ÔÐ Ò µº ÆÓØ Ð×Ó Ø Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó ¹ÔÐ Ò º ¬Ò Ø ÓÒ Á Ò Ð ×¸ Ø × Ö Ò ×¹ÔÐ ´ ÓÓ ØÓ × Þ ÖÓ Ó Ò × Ñ ÔÔ ØÓ µ Ö ÔÖ × ÖÚ ÓÛ Ø Ü Ø ¼Ó ´×µ × Ñ ÔÔ ØÓ Ñ ÔÔ Ò ÖÓÑ ×¹ÔÐ Ò ØÓ ¹ÔÐ Ò ÔÖ × ÖÚ × Ø ÐÐ ÓÒ ÓÖÑ Ð Ñ ÔÔ Ò º ½ Ö ÙÑ ÒØ ÈÖ Ò ÔÐ Á ÓÒØÓÙÖ × Ò ×¹ÔÐ Ò Ò Ö Ð × Þ ÖÓ× Ò È ÔÓÐ × Ó ´×µ × Ø ØÖ Ú Ö× Ð × Ò Ø ÐÓ Û × Ö Ø ÓÒ ÐÓÒ Ø ÓÒØÓÙÖ ×¸ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÒØÓÙÖ Ñ Ô ÒØ ¹ÔÐ Ò Ò Ö Ð × Ø ÓÖ Ò Ó ¹ÔÐ Ò È Æ Ø Ñ × Ò Ø ÐÓ Û × ÐÓ Û × µº Ö Ø ÓÒ ´Æ ÓÖ Ü ÑÔÐ ½¸ Ø Ö × ÓÒ Þ ÖÓ ´ Ò× Ó Ø ×ÕÙ Ö º Ì Ù× Æ È Ù×Ø ÓÒ Ø Ñ º ¼ × ÓÒ× Ö × ÓÙÒØ Ö¹ ½µ ÙØ ÒÓ ÔÓÐ ´È ¼µ ½ Ø Ò Ö Ð × Ø ÓÖ Ò ÉÙ ×Ø ÓÒ Ï Ý Ø × × ØÖÙ ÓÒ× Á Ö ÓÒØÓÙÖ ÒØ Ö Ð ´×µ ¸ ½ ½ ´×µ × ÐÓ ´×µ × ¾ × × ¾ ½ ½ ÐÓ ´ ´×µ µ × · ´ ´×µµ × ¾ ¾ ¼· Ò Ø Ò Ð Ò Ó ´×µ ¾ È × ´×µ ØÖ Ú Ö× × ÓÒ º ¾ ËÔ Ð ÁÒ Ø × ×Á ´×µ Þ¼ Û × Ö Þ¼ × ¸ ÓÒØÓÙÖ ÒØ Ö Ð × ½ Á ÐÓ ´× Þ¼µ × ¾ × Ò× Ó ÓÒØÓÙÖ ×º ½ s-plane θ z o ËÔ Ð ÁÒ Ø × × ÁÁ × ¸Ø ´×µ ½ × Ô¼ Û Ø Ô¼ Ò× Ó ÓÒØÓÙÖ ×º ÓÒØÓÙÖ ÒØ Ö Ð × Á ¾ ½ ÐÓ ´× Ô¼µ × ½ Á ´×µ × Ö Ø ÓÒ Ð¸ Ø Ò ÓØ ÒÙÑ Ö ØÓÖ Ò ÒÓÑ Ò ØÓÖ Ò ØÓÖ Þ ÒØÓ ÔÖÓ Ù Ø Ó ´× Öµº Ì × ÓÒ ÐÙ × Ø ÔÖÓÓ Ó Ö ÙÑ ÒØ ÈÖ Ò ÔÐ º ¿ ÆÝÕÙ ×Ø ËØ Ï ÓÒ× Ö Ð ØÝ Ö Ø Ö ÓÒ ×Ý×Ø Ñ × ÓÐÐÓÛ× KG(s) Ï × Ø ´×µ ½·Ã ´×µ Û × Ñ Ô ÖÓÑ ×¹ÔÐ Ò ØÓ ¹ÔÐ Ò º ¯ ÖÓ× Ó ´×µ ÓÒ ÊÀÈ ´Ö ع Ð ¹ÔÐ Ò µ Ö Ø ÙÒ¹ ×Ø Ð ÔÓÐ × Ó Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñº ÈÓÐ × Ó ´×µ ÓÒ ÊÀÈ Ö ÙÒ×Ø Ð ÔÓÐ × Ó È ´×µº ¯ ÒÓØ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Þ ÖÓ× Ó ´×µ ÓÒ ÊÀÈ Ø Ø × Ø × Ñ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÙÒ×Ø Ð ÔÓÐ × Ó Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ׺ ÒÓØ È × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓÐ × Ó ´×µ ÓÒ ÊÀÈ Ø Ø × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÙÒ×Ø Ð ÔÓÐ × ÓÖ Ø ÓÔ Ò ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñº ؽ ¯ ؾ Ï Ø ÐÓ× ÓÒÐÝ × × × Ñ ¹ Ö Ð Ò ÐÙ Ò ¹ Ü ×¸ Ò ÓÒ ÊÀȺ Ì Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð ¸ Ò Æ ·È ¼ ´µ Æ È Û Ö Æ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ó ÓÙØ Ø ÓÖ Ò ÓÒ Ø ¹ÔÐ Ò º Ì Ø ×¸ Ø ÐÓ× ¹ ÓÒØÓÙÖ Ò Ö Ð × Ø ÓÖ Ò ÓÙÒØ Ö ÐÓ ¹Û × Ü ØÐÝ È Ø Ñ ×º Im[s] Im[KG] Re[s] Re[KG] R Ï ÒÓØ Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ó ´×µ ÓÙØ Ø ÓÖ Ò × Ø × Ñ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ó Ã ´×µ ÓÙØ ½¸ Û × Ò ØÙÖÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ó ´×µ ÓÙØ ½ à ¸ Ù× ´×µ ½ · à ´×µº ËØ Ì Ó Ó ÆÝÕÙ ×Ø ÈÐÓØ× × Ø Ó ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ Ó ÔÐÓØ׺ Ï Ò Ñ Ô Ø Ò ÓÑÔÐ × ÛØ Ø ÔÐÓØ× ØÓ ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓغ Ó Ü ÑÔÐ Ë Ø ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ ÓÒ ¹ÔÐ Ò ÓÖ Ï ¬Ö×Ø × Ø Ó ´× · ½µ¾ ÔÐÓØ× 0.1 A à ´×µ à 1 B 10 C D -20 E F -40 G 0.1 1 10 A -90 o B C D -180 o E F G ÐÔ Ï Ø Ò Ø ÙÐ Ø Ø Ú ÐÙ × Ó ÔÓ ÒØ ´µ ½ ½ ½¾ ¿¾ ¼½ ¼ ¼¿¾ ¼ ¼½ ¼º½ ¼º¿¾ ½ ½º ¿º¾ º ½¼ Û Ú×Ø ´ µØ ß ´µ ½½Ó Ó ¼Ó ½½¾Ó ½¿ Ó ½ Ó ½ Ó ÓÐÐÓÛ Ò ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ E D A C B È ÁØ × × Ò Ø Ø Ø ¼ ÓÖ ´×µ¸ Û Ò Ö Ð Ñ ÒØ ÚØ Ø Æ Ì Ù× Ø È ÓÙØ ¼ ¼ ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð º ½ ¼ Ã × Þ ÖÓº Ë Ò Ü ÑÔÐ Ë Ø ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ ÓÒ ¹ÔÐ Ò ÓÖ Ã Ï Ò× Ø 20 Ó Ã ´×µ ×´× · ½µ¾ ÔÐÓØ× ¬Ö×Ø A B C E D F 0.1 1 10 G H -20 I J -90 A B C D E F -180 G H I -270 J Ï Ø Ò Ø ÙÐ Ø Ø Ú ÐÙ × Ó ´ µ Ø ß ÔÓ ÒØ À Á  ´µ ½ ½¼ ¼º¼ ¼º½ ¼º½ ¼º¿¾ ¼º ½ ½º ¿º¾ ½¼ ¿¾ ¿¾ ½ ½ ¼ ¼¿¾ ¼½ ¼ ¼¿¾ ¼ ¼½ ´µ ¼Ó ½¼½Ó ½¾¼Ó ½¿ Ó ½ ¼Ó ½ ¼Ó ¾¼¼Ó ¾¾¼Ó ¾ ¼Ó ¾ ¼Ó Û Ò × ÐÝ ØÖ Ò×Ð Ø ÒØÓ Ø ÔÓ ÒØ× ÓÒ ¹ÔÐ Ò º ÀÓÛ¹ Ú Ö Û Ò Ô Ý ØØ ÒØ ÓÒ ØÓ Ø ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ ÓÖ ¼¸ Ù× ¼ × ÔÓÐ Ó ´×µº À Ò × Ò ÒÓØ Ô ×× Ø ÓÖ Òº Ï ÓÒ× Ö × ¯ Û Ø Ò × ÖÓÑ ¼Ó ØÓ ¼Ó Û Ö Øº ¯ ¼ ÙØ Ú ÖÝ ÐÓ× ØÓ Þ ÖÓ¸ Ò Û ÐÐ Ø Ò ÝÔ ×× Ø ÓÖ Ò ÖÓÑ ½¼ H E D G F I J C B A × ¼Ó ¼Ó ¸ ´¯ µ ¯ Ì Ù× Ø ÕÙ Ø Ö¹ Ö Ð Ó Ö Ù× ¯ Ò ×¹ÔÐ Ò × Ñ ÔÔ ØÓ ÕÙ Ø Ö¹ Ö Ð Ó Ö Ù× ¯ ½ Ò ¹ÔÐ Ò ´×ÓÐ Ð Ò µº ½½ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ø ÖÑ Ò ×Ø ÓÒ ¹ÔÐ Ò × ÓÐÐÓÛ× Ð Øݸ Û Ò ¬Ò Ø ÔÓ ÒØ ½ ¯Ï Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× Ò Ø Ö Ò ½Û Ö ´µ ½ ¼Óº Ì Ù× Ò Ø Ø ÑÔÐ ØÙ Ú ÐÙ Ø Û Ø× Ö ÙÑ ÒØ × ½ ¼Óº ¯Ï Ò Ð×Ó × Ø ÓÐÐÓÛ× ´µ Ì Ù× Ø ½¸ ½ ¼Ó ØÓ ´µ ´ ÓÑÔÙØ ½ ¼Ó ´µ Ø Ò ½ µ ½ ¼Óº ÅÓÖ ÓÚ Ö ½ ½ ½¾ · ½¾ ¾ ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ Ò Ö Ð × ½ ¾¸ ½½ à ¾ ÒÖ ÜØ Ú ÐÙ Ó ´µ ÀÒ ¸Ø ËÒ Ã ¾º È ¼¸ Ø Ò ÓÒÐÝ ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð ¸ ½¾ Ã Ò ÓÒÐÝ × Ò Ò È × Å Ö Ò× ¯ ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ× ÜØ Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ò»Ô × Ñ Ö Ò× ØÓ Ò ÒÓÒ¹Ñ Ò ÑÙÑ Ô × ×Ý×Ø Ñ׺ ÙÒ×Ø Ð ¯Á · È ¼¸ Ø Ò Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ × Ø ×Ø Ð ØÝ Ñ Ö Òº ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð º Ì Æ ¯ ºÅº Å ¯ Ⱥź ÒÑ Ö Ò × ¾¼ ÐÓ ´ ½¼ ¬Ò ´½ ¼Ó ´ µ ØÛ ¬Ò Ô Ô × ÑÖ Ò× ÈÅ ØÓ ½ ¼Ó ØÓ µµ ´ ØÛ Ô µ ´ µ ½ Ø ½ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ØÖÙ ÔÐ ÒØ × Ø Ì ÒØ ´µ ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø Ò Ó ¾¼ ÐÓ Ì Ø ×¸ × ÐÓÒ Ø Ò ºÅº¸ Ø ´ µ ½ · ¡´ µ ×Ø ½¼ ´ ½ · ¡´ µ µ Ø ´×µ × ×Ø Ð ¸ Å ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ × ÒÓ Ð Ö Ö ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð º ½¿ Ø ¾ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ØÖÙ ÔÐ ÒØ × Ø Ì ÒØ ´µ ´µ ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø Ò Ó ´µ Ì Ø ×¸ × ÐÓÒ ÈºÅº¸ Ø Ü ÑÔÐ Ø ÖÑ Ò Ö Ò Ø ÖÑ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ Ë Ò Ó Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð Ã ´× · ½µ ×´× ½¼µ ºÅº Ò ÈºÅº ÓÖ Ã ´×µ Ó ÓÖ Û Ã ´×µ ´×µ Ó Ñ Ò ØÙ ´×µ × ×Ø Ð ¸ × Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ò Ô × × ÒÓ Ð Ö Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð º Ã Ø Ø ÈÅ ÛÖ ÅÓÖ ÓÚ Ö ´µ ¾º ´×µ¨´×µ Û Ø ´× · ½µ ¨´×µ ×´× · ½¼µ × ÚÒ Ý ´µ Ó ½¼ · × × ½¼ ´µ ÙØ Ø× Ô × × Ú Ò Ý ´µ Ó ´ µ · ¾ Ø Ò ½ ½ ½¼ ½ ¼Ó Ì Ó ÔÐÓØ× Ò ÓÙÒ Ò È ¿ ¿ Ó Ø Ø ÜØ ÓÓ º Ì ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ × Ø Ò Ó Ø Ò Ý ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÔÐÓØ× ØÓ ÓÒØÓÙÖ Ò ¹ÔÐ Ò × ÓÐÐÓÛ× -1/K 1 -1/K 2 -1 ½ Ô ÁØ × ÒÓØ Ø Ø Ø ¦ ½¼¸ à ý ½ ×Ù Ø Ø ½ ý × Æ ½º Ë Ò È ½¸ Ø ½¸ Ò ½ ¼Óº ÓÖ ×Ñ ÐÐ ½¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ ×Ý×Ø Ñ × ÙÒ×Ø Ð Ã ½º ÓÖ Ð Ö Ã Ã¾ ½ ×Ù Ø Ø ½ þ ½¸ Ø ÒÙÑ Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ × Æ ½º Ý È ½¸ Ø ×Ý×Ø Ñ ×Ø Ð º ÙÖØ ÖÑÓÖ ÓÖ Ã ¾¸ Ø ºÅº ¾¼ Ð ½¼´¾µ Ⱥź × ¼Ó ÖÓÑ Ø ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓغ Ì Ø Ð× Ò ÓÙÒ Ø Ø Üغ ½ Ö × º Ò ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/23/2012 for the course EE 4580 taught by Professor Gu during the Fall '10 term at LSU.

Ask a homework question - tutors are online