note7 - ÆÝÕÙ ×Ø ËØ Ð ØÝ Ö Ø Ö ÓÒ Ü ÑÔÐ...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÆÝÕÙ ×Ø ËØ Ð ØÝ Ö Ø Ö ÓÒ Ü ÑÔÐ ½ ÙÒ Ø ÓÒ ´×µ ÒÓÒ¹×ÕÙ Ö ÓÒØÓÙÖ Ò ¹ÔÐ Ò × ×·¾ F-plane s-plane D Ñ Ô× ×ÕÙ Ö Ò ×¹ÔÐ Ò ØÓ D A A B C B C ÁØ × ÒÓØ Ø Ø ÐØ ÓÙ Ø ×ÕÙ « Ö ÒØ × Ô ¸ Ø ¼Ó Ò Ð × Ø ´Ø ÓÙ Ø Ü¬ ¹×Ó ØÛ Ö × ÒÓØ Ø Ø Ò Ð ÓÒ ¹ÔÐ Ò µº ÆÓØ Ð×Ó Ø Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó ¹ÔÐ Ò º ¬Ò Ø ÓÒ Á Ò Ð ×¸ Ø × Ö Ò ×¹ÔÐ ´ ÓÓ ØÓ × Þ ÖÓ Ó Ò × Ñ ÔÔ ØÓ µ Ö ÔÖ × ÖÚ ÓÛ Ø Ü Ø ¼Ó ´×µ × Ñ ÔÔ ØÓ Ñ ÔÔ Ò ÖÓÑ ×¹ÔÐ Ò ØÓ ¹ÔÐ Ò ÔÖ × ÖÚ × Ø ÐÐ ÓÒ ÓÖÑ Ð Ñ ÔÔ Ò º ½ Ö ÙÑ ÒØ ÈÖ Ò ÔÐ Á ÓÒØÓÙÖ × Ò ×¹ÔÐ Ò Ò Ö Ð × Þ ÖÓ× Ò È ÔÓÐ × Ó ´×µ × Ø ØÖ Ú Ö× Ð × Ò Ø ÐÓ Û × Ö Ø ÓÒ ÐÓÒ Ø ÓÒØÓÙÖ ×¸ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÒØÓÙÖ Ñ Ô ÒØ ¹ÔÐ Ò Ò Ö Ð × Ø ÓÖ Ò Ó ¹ÔÐ Ò È Æ Ø Ñ × Ò Ø ÐÓ Û × ÐÓ Û × µº Ö Ø ÓÒ ´Æ ÓÖ Ü ÑÔÐ ½¸ Ø Ö × ÓÒ Þ ÖÓ ´ Ò× Ó Ø ×ÕÙ Ö º Ì Ù× Æ È Ù×Ø ÓÒ Ø Ñ º ¼ × ÓÒ× Ö × ÓÙÒØ Ö¹ ½µ ÙØ ÒÓ ÔÓÐ ´È ¼µ ½ Ø Ò Ö Ð × Ø ÓÖ Ò ÉÙ ×Ø ÓÒ Ï Ý Ø × × ØÖÙ ÓÒ× Á Ö ÓÒØÓÙÖ ÒØ Ö Ð ´×µ ¸ ½ ½ ´×µ × ÐÓ ´×µ × ¾ × × ¾ ½ ½ ÐÓ ´ ´×µ µ × · ´ ´×µµ × ¾ ¾ ¼· Ò Ø Ò Ð Ò Ó ´×µ ¾ È × ´×µ ØÖ Ú Ö× × ÓÒ º ¾ ËÔ Ð ÁÒ Ø × ×Á ´×µ Þ¼ Û × Ö Þ¼ × ¸ ÓÒØÓÙÖ ÒØ Ö Ð × ½ Á ÐÓ ´× Þ¼µ × ¾ × Ò× Ó ÓÒØÓÙÖ ×º ½ s-plane θ z o ËÔ Ð ÁÒ Ø × × ÁÁ × ¸Ø ´×µ ½ × Ô¼ Û Ø Ô¼ Ò× Ó ÓÒØÓÙÖ ×º ÓÒØÓÙÖ ÒØ Ö Ð × Á ¾ ½ ÐÓ ´× Ô¼µ × ½ Á ´×µ × Ö Ø ÓÒ Ð¸ Ø Ò ÓØ ÒÙÑ Ö ØÓÖ Ò ÒÓÑ Ò ØÓÖ Ò ØÓÖ Þ ÒØÓ ÔÖÓ Ù Ø Ó ´× Öµº Ì × ÓÒ ÐÙ × Ø ÔÖÓÓ Ó Ö ÙÑ ÒØ ÈÖ Ò ÔÐ º ¿ ÆÝÕÙ ×Ø ËØ Ï ÓÒ× Ö Ð ØÝ Ö Ø Ö ÓÒ ×Ý×Ø Ñ × ÓÐÐÓÛ× KG(s) Ï × Ø ´×µ ½·Ã ´×µ Û × Ñ Ô ÖÓÑ ×¹ÔÐ Ò ØÓ ¹ÔÐ Ò º ¯ ÖÓ× Ó ´×µ ÓÒ ÊÀÈ ´Ö ع Ð ¹ÔÐ Ò µ Ö Ø ÙÒ¹ ×Ø Ð ÔÓÐ × Ó Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñº ÈÓÐ × Ó ´×µ ÓÒ ÊÀÈ Ö ÙÒ×Ø Ð ÔÓÐ × Ó È ´×µº ¯ ÒÓØ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Þ ÖÓ× Ó ´×µ ÓÒ ÊÀÈ Ø Ø × Ø × Ñ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÙÒ×Ø Ð ÔÓÐ × Ó Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ׺ ÒÓØ È × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓÐ × Ó ´×µ ÓÒ ÊÀÈ Ø Ø × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÙÒ×Ø Ð ÔÓÐ × ÓÖ Ø ÓÔ Ò ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñº ؽ ¯ ؾ Ï Ø ÐÓ× ÓÒÐÝ × × × Ñ ¹ Ö Ð Ò ÐÙ Ò ¹ Ü ×¸ Ò ÓÒ ÊÀȺ Ì Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð ¸ Ò Æ ·È ¼ ´µ Æ È Û Ö Æ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ó ÓÙØ Ø ÓÖ Ò ÓÒ Ø ¹ÔÐ Ò º Ì Ø ×¸ Ø ÐÓ× ¹ ÓÒØÓÙÖ Ò Ö Ð × Ø ÓÖ Ò ÓÙÒØ Ö ÐÓ ¹Û × Ü ØÐÝ È Ø Ñ ×º Im[s] Im[KG] Re[s] Re[KG] R Ï ÒÓØ Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ó ´×µ ÓÙØ Ø ÓÖ Ò × Ø × Ñ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ó Ã ´×µ ÓÙØ ½¸ Û × Ò ØÙÖÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ó ´×µ ÓÙØ ½ à ¸ Ù× ´×µ ½ · à ´×µº ËØ Ì Ó Ó ÆÝÕÙ ×Ø ÈÐÓØ× × Ø Ó ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ Ó ÔÐÓØ׺ Ï Ò Ñ Ô Ø Ò ÓÑÔÐ × ÛØ Ø ÔÐÓØ× ØÓ ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓغ Ó Ü ÑÔÐ Ë Ø ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ ÓÒ ¹ÔÐ Ò ÓÖ Ï ¬Ö×Ø × Ø Ó ´× · ½µ¾ ÔÐÓØ× 0.1 A à ´×µ à 1 B 10 C D -20 E F -40 G 0.1 1 10 A -90 o B C D -180 o E F G ÐÔ Ï Ø Ò Ø ÙÐ Ø Ø Ú ÐÙ × Ó ÔÓ ÒØ ´µ ½ ½ ½¾ ¿¾ ¼½ ¼ ¼¿¾ ¼ ¼½ ¼º½ ¼º¿¾ ½ ½º ¿º¾ º ½¼ Û Ú×Ø ´ µØ ß ´µ ½½Ó Ó ¼Ó ½½¾Ó ½¿ Ó ½ Ó ½ Ó ÓÐÐÓÛ Ò ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ E D A C B È ÁØ × × Ò Ø Ø Ø ¼ ÓÖ ´×µ¸ Û Ò Ö Ð Ñ ÒØ ÚØ Ø Æ Ì Ù× Ø È ÓÙØ ¼ ¼ ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð º ½ ¼ Ã × Þ ÖÓº Ë Ò Ü ÑÔÐ Ë Ø ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ ÓÒ ¹ÔÐ Ò ÓÖ Ã Ï Ò× Ø 20 Ó Ã ´×µ ×´× · ½µ¾ ÔÐÓØ× ¬Ö×Ø A B C E D F 0.1 1 10 G H -20 I J -90 A B C D E F -180 G H I -270 J Ï Ø Ò Ø ÙÐ Ø Ø Ú ÐÙ × Ó ´ µ Ø ß ÔÓ ÒØ À Á  ´µ ½ ½¼ ¼º¼ ¼º½ ¼º½ ¼º¿¾ ¼º ½ ½º ¿º¾ ½¼ ¿¾ ¿¾ ½ ½ ¼ ¼¿¾ ¼½ ¼ ¼¿¾ ¼ ¼½ ´µ ¼Ó ½¼½Ó ½¾¼Ó ½¿ Ó ½ ¼Ó ½ ¼Ó ¾¼¼Ó ¾¾¼Ó ¾ ¼Ó ¾ ¼Ó Û Ò × ÐÝ ØÖ Ò×Ð Ø ÒØÓ Ø ÔÓ ÒØ× ÓÒ ¹ÔÐ Ò º ÀÓÛ¹ Ú Ö Û Ò Ô Ý ØØ ÒØ ÓÒ ØÓ Ø ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ ÓÖ ¼¸ Ù× ¼ × ÔÓÐ Ó ´×µº À Ò × Ò ÒÓØ Ô ×× Ø ÓÖ Òº Ï ÓÒ× Ö × ¯ Û Ø Ò × ÖÓÑ ¼Ó ØÓ ¼Ó Û Ö Øº ¯ ¼ ÙØ Ú ÖÝ ÐÓ× ØÓ Þ ÖÓ¸ Ò Û ÐÐ Ø Ò ÝÔ ×× Ø ÓÖ Ò ÖÓÑ ½¼ H E D G F I J C B A × ¼Ó ¼Ó ¸ ´¯ µ ¯ Ì Ù× Ø ÕÙ Ø Ö¹ Ö Ð Ó Ö Ù× ¯ Ò ×¹ÔÐ Ò × Ñ ÔÔ ØÓ ÕÙ Ø Ö¹ Ö Ð Ó Ö Ù× ¯ ½ Ò ¹ÔÐ Ò ´×ÓÐ Ð Ò µº ½½ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ø ÖÑ Ò ×Ø ÓÒ ¹ÔÐ Ò × ÓÐÐÓÛ× Ð Øݸ Û Ò ¬Ò Ø ÔÓ ÒØ ½ ¯Ï Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× Ò Ø Ö Ò ½Û Ö ´µ ½ ¼Óº Ì Ù× Ò Ø Ø ÑÔÐ ØÙ Ú ÐÙ Ø Û Ø× Ö ÙÑ ÒØ × ½ ¼Óº ¯Ï Ò Ð×Ó × Ø ÓÐÐÓÛ× ´µ Ì Ù× Ø ½¸ ½ ¼Ó ØÓ ´µ ´ ÓÑÔÙØ ½ ¼Ó ´µ Ø Ò ½ µ ½ ¼Óº ÅÓÖ ÓÚ Ö ½ ½ ½¾ · ½¾ ¾ ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ Ò Ö Ð × ½ ¾¸ ½½ à ¾ ÒÖ ÜØ Ú ÐÙ Ó ´µ ÀÒ ¸Ø ËÒ Ã ¾º È ¼¸ Ø Ò ÓÒÐÝ ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð ¸ ½¾ Ã Ò ÓÒÐÝ × Ò Ò È × Å Ö Ò× ¯ ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ× ÜØ Ò Ø ÓÒ ÔØ Ó Ò»Ô × Ñ Ö Ò× ØÓ Ò ÒÓÒ¹Ñ Ò ÑÙÑ Ô × ×Ý×Ø Ñ׺ ÙÒ×Ø Ð ¯Á · È ¼¸ Ø Ò Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ × Ø ×Ø Ð ØÝ Ñ Ö Òº ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð º Ì Æ ¯ ºÅº Å ¯ Ⱥź ÒÑ Ö Ò × ¾¼ ÐÓ ´ ½¼ ¬Ò ´½ ¼Ó ´ µ ØÛ ¬Ò Ô Ô × ÑÖ Ò× ÈÅ ØÓ ½ ¼Ó ØÓ µµ ´ ØÛ Ô µ ´ µ ½ Ø ½ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ØÖÙ ÔÐ ÒØ × Ø Ì ÒØ ´µ ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø Ò Ó ¾¼ ÐÓ Ì Ø ×¸ × ÐÓÒ Ø Ò ºÅº¸ Ø ´ µ ½ · ¡´ µ ×Ø ½¼ ´ ½ · ¡´ µ µ Ø ´×µ × ×Ø Ð ¸ Å ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ × ÒÓ Ð Ö Ö ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð º ½¿ Ø ¾ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ØÖÙ ÔÐ ÒØ × Ø Ì ÒØ ´µ ´µ ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø Ò Ó ´µ Ì Ø ×¸ × ÐÓÒ ÈºÅº¸ Ø Ü ÑÔÐ Ø ÖÑ Ò Ö Ò Ø ÖÑ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ Ë Ò Ó Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð Ã ´× · ½µ ×´× ½¼µ ºÅº Ò ÈºÅº ÓÖ Ã ´×µ Ó ÓÖ Û Ã ´×µ ´×µ Ó Ñ Ò ØÙ ´×µ × ×Ø Ð ¸ × Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ò Ô × × ÒÓ Ð Ö Ö Ø Ò ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð º Ã Ø Ø ÈÅ ÛÖ ÅÓÖ ÓÚ Ö ´µ ¾º ´×µ¨´×µ Û Ø ´× · ½µ ¨´×µ ×´× · ½¼µ × ÚÒ Ý ´µ Ó ½¼ · × × ½¼ ´µ ÙØ Ø× Ô × × Ú Ò Ý ´µ Ó ´ µ · ¾ Ø Ò ½ ½ ½¼ ½ ¼Ó Ì Ó ÔÐÓØ× Ò ÓÙÒ Ò È ¿ ¿ Ó Ø Ø ÜØ ÓÓ º Ì ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓØ × Ø Ò Ó Ø Ò Ý ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÔÐÓØ× ØÓ ÓÒØÓÙÖ Ò ¹ÔÐ Ò × ÓÐÐÓÛ× -1/K 1 -1/K 2 -1 ½ Ô ÁØ × ÒÓØ Ø Ø Ø ¦ ½¼¸ à ý ½ ×Ù Ø Ø ½ ý × Æ ½º Ë Ò È ½¸ Ø ½¸ Ò ½ ¼Óº ÓÖ ×Ñ ÐÐ ½¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ ×Ý×Ø Ñ × ÙÒ×Ø Ð Ã ½º ÓÖ Ð Ö Ã Ã¾ ½ ×Ù Ø Ø ½ þ ½¸ Ø ÒÙÑ Ó Ò Ö Ð Ñ ÒØ × Æ ½º Ý È ½¸ Ø ×Ý×Ø Ñ ×Ø Ð º ÙÖØ ÖÑÓÖ ÓÖ Ã ¾¸ Ø ºÅº ¾¼ Ð ½¼´¾µ Ⱥź × ¼Ó ÖÓÑ Ø ÆÝÕÙ ×Ø ÔÐÓغ Ì Ø Ð× Ò ÓÙÒ Ø Ø Üغ ½ Ö × º Ò ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern