kabanata 1-5 - KABANATA 1 ANG KASAYSAYAN AT SULIRANIN NG...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KABANATA 1 ANG KASAYSAYAN AT SULIRANIN NG PAG-AARAL Panimula Ang teleserye ay isang uri ng programa sa telebisyon na binubuo ng serye ng mga palabas na nagsasalaysay. Ito ay pangkaraniwang tumatalakay sa iba’t ibang situwasyon ng buhay, katulad ng buhay pampamilya, mga relasyong personal, at mga tunggaliang moral at emosyunal. Sinabi ni Rodney Andrew Carveth (1985): May kinalaman ang panonood sa mga kaugaliang liberal at sekswal, ayon sa resulta ng kanyang pananaliksik na ang mga karanasan sa totoong mundo ay mas may kinalaman sa persepsyon ng reyalidad sa lipunan kaysa sa panonood ng telebisyon. Karaniwang ipinapakita ng mga teleserye ang iba’t ibang reyalidad ng buhay, kultura at madalas ay naka-sentro sa pag-ibig. Kasama sa bawat serye ang mga sitwasyong may kaugnayan sa tahanan, romansa, mga lihim na relasyon, pagmamahal, at iba pang aspeto ng pag-ibig. Sa kasalukuyan ay may mga inilalabas na iba’t ibang genre ng drama sa telebisyon, tulad na lang ng “fantaserye” (ABS-CBN) at telefantasya ng (GMA), na tumatalakay sa pantasya at mga kababalaghan; “sineserye” at “sinenovela,” mga drama na hango sa pelikula; “kwelanovela,” na layuning magbigay ng katatawanan sa mga manonood at iba pa. Gayunpaman, ang mga ito ay umiikot pa rin sa iisang tema: ang kultura. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ang telebisyon, bilang isang midyum na pang-masa ay malaki rin ang impluwensya sa pag-uugali at pag-iisip ng mga manonood nito. Lalo na at ang pangunahing grupo ng mga manonood ay mga kabataan, na madaling maimpluwensyahan gawa nga na sila ay dumaraan sa proseso ng paglaki. Samakatuwid, masasabi rin na ang panonood ng mga palabas sa telebisyon, partikular na ang mga teleserye, ay may kinalaman sa opinyon ng mga manonood. Sinasabi ni Jeff Kisseloff (1995), sa kanyang aklat na pinamagatang “ The Box: An Oral History of Television” na ang mga teleserye ay nagsimula sa radyo. Mula sa mga simula nito sa radyo, ito ay naging pangunahing paraan ng libangan ng bawat manonood, partikular na sa mga Pilipino kung kaya’t sinimulan na rin itong ipalabas sa telebisyon. Ang kauna-unahang teleserye na ipinalabas sa telebisyon ay ang Painted Dreams ni Irma Philips na isinahimpapawid sa WGN noong 1930. Ngunit may iba pang katunggali na teleserye, tulad ng The Smith Family at The Rise of the Goldbergs na inere noong 1925 at 1929. Sa Pilipinas, ang konsepto ng teleserye ay ipakilala sa mga Pilipino noong 1963 sa telebisyon, sa katauhan ng Hiwaga sa Bahay na Bato na ipinalabas sa ABS-CBN, at inisponsor din naman ng Procter & Gamble, na siya noong gumagawa sa sabong Camay. Simula noon, lalong dumami ang mga teleserye na ipinalabas sa telebisyon , na noon ay ipinapalabas tuwing hapon, kung saan karamihan ng mga nanonood ay parating nasa bahay, partikular na ang mga maybahay at mga kasambahay. Sa ngayon, nangunguna ang ABS-CBN at GMA sa paggawa ng mga nasabing palabas sa telebisyon na karaniwang pinapalabas sa kanilang mga primetime block, kung kailan naroon ang karamihan sa kanilang mga manonood, na karaniwan ay mga kabataan, 2
Background image of page 2
mga galing sa opisina, at iba pang miyembro ng pamilya. Ang mga block na ito ay
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/22/2012 for the course 3131 3462 taught by Professor Camus during the Spring '11 term at Central Luzon State University.

Page1 / 40

kabanata 1-5 - KABANATA 1 ANG KASAYSAYAN AT SULIRANIN NG...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online