socsi research... - SATISFACTION RATE NG CLSU DORMERS SA...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SATISFACTION RATE NG CLSU DORMERS SA SERBISYO NG CLSU HOSPITAL Research Project in SOCSCI 100 May 2011 By: BELZA, BEA FRANCE C. GALLARDO, JOHN CARLO M. VINUYA, KAYLEEN SADURAL, JOHN ASHLEY INTRODUCTION Ang ospital ay isang mahalagang institusyon sa lipunan na nagbibigay kalutasan sa ating mga sakin at mga nararamdamam na masama.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MGA LAYUNIN Upang malaman ang karaniwang mga sakit ng CLSU Dormers Upang malaman kung paano ang pagtugon ng CLSU hospital sa mga estudyanteng nangangailangan ng serbisyo nito. Upang malaman ang satisfaction rate ng CLSU dormers sa serbisyo ng CLSU hospital PAGLALAHAD NG PROBLEMA 1. Anu-ano ang mga serbisyong ibinibigay ng CLSU hospital sa mga CLSU Dormers? 2. Paano tinatanggap, inaasikaso, at pinangangalagaan ng mga doktor at nars ang mga nagpupunta dito?
Background image of page 2
3. Kuntento ba ang mga CLSU dormers sa serbisyong ibinibigay ng CLSU hospital sa tuwing sila ay gagamit nito? KAHALGAHAN NG PAG-AARAL Ang pananaliksik na ito na pinamagatang “Satisfaction Rate ng CLSU Dormers sa serbisyo ng CLSU Hospital” ay may ibat-ibang layunin at kahalagahan, upang makasa nga taong pag-bigay kaalaman at linaw sa mga katanungan ng mga taong nakaranas na at gagamit palang ng serbisyo ng ospital. Isa ding kahalagahan nito ay upang makatulong at maging instrumento sa pagpaparating sa institusyon ang mga reaksyon, pamumuri, o di kaya hinaing, reklamo at saloobin nng iba’t-ibang estudyante na nakaranas ng kanilang serbisyo. Ang mga sumusunod ay magpapakita ng iba pang kahalagahan sa tao, mga mananaliksik at institusyong sakop ng pananaliksik na ito. Estudyante/dormers: Upang mabigyang linaw at maipahayag nila ang mga personal na hinanaing at damdamin, posibo man o negatibo, ukol sa serbisyong kanilang natanggap sa pagkonsulta at pag-gamit ng CLSU Hospital o mas kilalang CLSU I nfirmary.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Upang ang papel na ito ay maging instrumento sa mga estudyanteng gagamit palang ng CLSU Infirmary at makapag bigay kaalaman at ideya sa kung anong klaseng serbisyo ang meron sila. CLSU hospital staff Upang malaman nila ang mga boses ng mga estudyanteng binigyan nila ng serbisyo. Upang mamulat sila sa mga katotohanan at upang mabigyan sila ng ideya sa mga posibleng pagbabago ng pamamalakad nila ng sa gayon ay mas lalo pa silang tangkilikin ng mga gagamit nito. Sa mga mananaliksik Upang maging daan sila ng mga estudyante sa pagpapahayag nila ng mga saloobin na tumutukoy sa serbisyo ng nasabing institusyon. Upang mapalawak pa ng mga mananaliksik ang kanilang mga kaalaman tungkol sa pagagawa ng mga pananaliksik, teknikal man o formal, at mukang mahasa pa nila ang kanilang karunungan sa mga pag buo ng papel na kgaya nito. DEPINISYON NG MGA TERMINO
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

socsi research... - SATISFACTION RATE NG CLSU DORMERS SA...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online