autobiograpi - Name Ricky Crisostomo Camus Age 18 Address...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Name: Ricky Crisostomo Camus Age: 18 Address: Malayantoc , Sto. Domingo, Nueva Ecija Religion: Roman Catholic CP #: 09264719732 Email Address: [email protected] Motto: Aim high and hit the mark Ambition: CPA Si Ricky ay ipinanganak sa Guiteb, Ramos, Tarlac noong Disyembre 27, 1991. Ama niya si Warlito M. Camus, isang masipag na ama at ina naman niya si Cristina C. Camus, isang mabait at maunawaing ina. Siya ang buunso sa kanilang magkakapatid. Bata pa lamang ay napahilig na sa mga laro si Ricky. Naniniwala siyang ang malusog na isipan ay dapat itambal sa malusog ding pangangatawan. Kung kaya’t marami siyang sinalihan na mga laro sa kanyang paaralang pinasukan. Ang pagpapaunlad ng kaisipan ay sinikap alalayan ni Ricky. Lagi at laging pinahahalagahan niya ang pag-aaral. Ang edukasyong primarya at intermediya ay kinuha niya sa Malayantoc Elementary School; ang hayskul naman ay tinapos niya sa Muñoz National High School at siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Central Luzon State University at kumukuha ng kursong business administration.
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern