autobiograpi - Name Ricky Crisostomo Camus Age 18 Address...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Name: Ricky Crisostomo Camus Age: 18 Address: Malayantoc , Sto. Domingo, Nueva Ecija Religion: Roman Catholic CP #: 09264719732 Email Address: [email protected] Motto: Aim high and hit the mark Ambition: CPA Si Ricky ay ipinanganak sa Guiteb, Ramos, Tarlac noong Disyembre 27, 1991. Ama niya si Warlito M. Camus, isang masipag na ama at ina naman niya si Cristina C. Camus, isang mabait at maunawaing ina. Siya ang buunso sa kanilang magkakapatid. Bata pa lamang ay napahilig na sa mga laro si Ricky. Naniniwala siyang ang malusog na isipan ay dapat itambal sa malusog ding pangangatawan. Kung kaya’t marami siyang sinalihan na mga laro sa kanyang paaralang pinasukan. Ang pagpapaunlad ng kaisipan ay sinikap alalayan ni Ricky. Lagi at laging pinahahalagahan niya ang pag-aaral. Ang edukasyong primarya at intermediya ay kinuha niya sa Malayantoc Elementary School; ang hayskul naman ay tinapos niya sa Muñoz National High School at siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Central Luzon State University at kumukuha ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/22/2012 for the course 2341 13314 taught by Professor Camus during the Spring '11 term at Central Luzon State University.

Ask a homework question - tutors are online