Valemiteleht - INTEGREERIMISE PHIVALEMID(1(5(9(2(6(10(3(7(11(4(8(12 KOMBINATOORIKA VALEMEID Variatsioonid n-elemendist k-kaupa Newtoni valem

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
INTEGREERIMISE PÕHIVALEMID (1) (5) (9) (2) (6) (10) (3) (7) (11) (4) (8) (12) KOMBINATOORIKA VALEMEID Variatsioonid n-elemendist k-kaupa Kombinatsioonid n-elemendist k-kaupa (järjekord pole oluline) Newtoni valem Funktsiooni keskmine väärtus vahemikus [a ; b] Kahe funktsiooniga piiratud kujundi pindala
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Lineaarne 1. järku DV DIFERENTSIAALVÕRRANDID Homogeensed 1. järku DV Konstantsete kordajatega lineaarne homogeenne 2. järku DV Konstantsete kordajatega lineaarne mittehomogeenne 2. järku DV otsides: kuju kuju Vektorid ja tasandid Vektori pikkus Skalaarkorrutis Punkti P(x 0 ; y 0 ; z 0 ) kaugus tasandist t: Ax+By+Cz+D=0 Vektorkorrutis Segakorrutis
Background image of page 2
Vektori a projektsioon vektori b suunal. b 0 on vektori b ühivektor,
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/22/2012 for the course LOFY 01.002 taught by Professor Tarkpea during the Fall '11 term at Uni. Tartu.

Page1 / 4

Valemiteleht - INTEGREERIMISE PHIVALEMID(1(5(9(2(6(10(3(7(11(4(8(12 KOMBINATOORIKA VALEMEID Variatsioonid n-elemendist k-kaupa Newtoni valem

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online