Arutluse teemad-2011

Arutluse teemad-2011 - Eksami arutluslesandes esinevad...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksami arutlusülesandes esinevad küsimused aines Füüsikaline maailmapilt Ülesande tekst: Demonstreerige oma võimet füüsikaliselt arutleda, vastates omal valikul ühele kolmest allpool toodud küsimusest. Mehaanika: 1. Areomeetriks nimetatakse seadet vedeliku tiheduse määramiseks. Selle põhiosaks on varras, mille materjali tihedus on väiksem mistahes uuritava vedeliku tihedusest. Varda otsas paikneb raskus. Asetamisel uuritavasse vedelikku jääb varras seal püstasendis ujuma, raskus allpool. Varda küljel paikneb skaala, millelt võib lugeda uuritava vedeliku tiheduse, skaala näidu määrab vedeliku tase. Kas altpoolt (raskuse juurest) üles liikudes skaala näit suureneb või väheneb? Põhjendage vastust. 2. Haamri paigaldamisel varrele antakse järsk löök vastu varre vaba otsa. Seda tehakse, lüües haamrivarre vaba otsa järsult kas teise haamriga või siis mingi kõva aluse vastu. Miks õnnestub seda teha raudhaamriga, aga puu- või plastikhaamriga mitte? 3. Kas on võimalik, et keha kiirus on null, kuid kiirendus on nullist erinev? Kui vastate jaatavalt, siis tooge mõni näide sellise olukorra kohta. 4. Kas on õige väide, et hõõrdejõud pidurdab alati liikumist? Kui vastate eitavalt, siis tooge mõni näide olukorra kohta, kus see nii ei ole. 5. Kas Kuul saab mõõta keha massi, kui kasutada on ainult Maal gradueeritud dünamomeeter? Eeldada, et me raskuskiirendust Kuul antud kohas ei tea. 6. Kas Kuul saab mõõta keha massi, kui kasutada on ainult kangkaalud koos Maal valmistatud vihtide komplektiga? Eeldada, et me raskuskiirendust Kuul antud kohas ei tea. 7. Kui Maa mass suureneb pidevalt Maale langevate meteoriitide massi võrra, siis kas see ei mõjuta kuidagi Maa orbiiti liikumisel ümber Päikese? 8. Kinnitage mingi raske eseme külge õmblusniit ja proovige seda eset niidist üles tõsta: algul aeglaselt ja seejärel niiti järsult rebides. Seletage kirjeldatud katse tulemust. 9. Kirjeldage kõiki energia muundumisi kaugushüppel. Miks kaugushüppaja tõstab hüppe algul käed üles, aga hüppe lõpul tõmbab end kägarasse? 10. Kirjeldage kõiki energia muundumisi teivashüppel või kettaheitel. 11. Millise asendi peab võtma vettehüppaja kohe pärast hüpet, et ta teeks õhus võimalikult palju pöördeid? Miks? 12. Miks peab vettehüppaja enne veepinnani jõudmist oma keha täpselt õigel ajal välja sirutama, mitte aga oma sirutusega hilinema ega seda liiga vara sooritama? 13. Kas kosmoselaevas saab kasutada: a) pendelkella; b) vedrukella? 14. Kuidas muutub pendelkella käigu kiirus, kui kell viia Maalt Kuule? 15. Miks võivad mõnikord külmikus klaasnõud klirisema hakata? 16. Autode liikumisel mere- või järvejääl keelatakse mõnikord autode teatud kindlad kiirused. Miks? 17. On kaks kergejõustikuala meestele, mille sooritamisel tuleb sportlasel raudkuul massiga
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Arutluse teemad-2011 - Eksami arutluslesandes esinevad...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online