Chinese Computer - meng zi de ming zi jiao meng ke ta shi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: meng zi de ming zi jiao meng ke ta shi zhong guo gu dai de si xiang jia zheng zhi jia jiao yu jia meng zi shi ren men dui ta de zun cheng meng ke hen xiao de shi hou ta fu qin jiu si le ta mu qin ba jia qian dao li zhang fu fen mu hen jin de di fang du li wei chi sheng huo jiao yu meng ke yin wei ta jia zhou wei shi fen mu suo yi chang chang you ren cui cui da da da ban sang shi xiao meng ke kan zhe hao ji you shi bu you zi zhu di xue ren jia de yang zi gen zhe ku...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online