Filipino Movie Review group - I PANIMULA Ang pelikulang ito...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. PANIMULA Ang pelikulang ito ay nagpapaalam sa lahat na dapat mga magkaibigan ay parati magtulungan. Wala dapat pagdududa sa magkakabarkada. Dapat may tiwala sa isa’t isa. Ang mga pelikula ay parang kwento na nakakaakit. Habang nanood ng pelikula, ito minsa’y nagbibigay ng kaligayahan at moralidad para sa kabataan. Mga kwento ay nagpapagana sa imahinasyon sa mga bata. Ang pelikulang pinili namin ay ang “Kuya.” Pinili namin ito dahil ito ay isang masayang pelikula na sinusubok ang pagkakabarkadahan ng limang magkaibigan. At ang pagkamatay ng isang kaibigan ay magbibigay ng pagkaayus. Maraming tao dahil sa pelikula na ito ay makakarelate sa mga pangyayari. Malalaman ng mga tao kung paano malalaman kung sinu-sino ang totoong kaibigan. Nagbibigay ito ng insight kung paano malaman kung ano ang totoong kaugalian ng tao. Mahalaga manure ng mga pelikula dahil ito ay magbibigay ng outline at summary para sa kwentong panuurin. Dito malaman kung maganda ba talaga ang pinanood. Dito rin malalaman kung ano ang naintindan ng tao pagkatapos itong mapanood.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
II. KATAWAN
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/23/2012 for the course ENGLISH 11 taught by Professor Santos during the Spring '11 term at Mapúa Institute of Technology.

Page1 / 2

Filipino Movie Review group - I PANIMULA Ang pelikulang ito...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online