Filipino Poems - Bawat problema linulutas Bawat pangako...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
May Sukat at Tugma Ating Bayan Ang Pilipinas ay ang ating bayan. Mahalaga sa bawat mamamayan. Masagana ang kanyang kalikasan, Maraming hayop, tubig at kawayan. Ang mga turista’y bumibisita Dahil ang tanawin ay sobrang ganda. Biniyaya ng lubos ating lupa, Dapat ialaga kaysa igiba.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Malayang Taludturan Nasa Tabi Lamang May isa akong kaibigan,
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bawat problema linulutas; Bawat pangako tinutupad; Bawat lihim tinatago. Hindi niyo siya makikita. Hindi niyo siya mahahawakan. Ang kaibigan kong ito’y Nasa puso ko lamang. Makausap ko lang siya sa dasal. Makita ko lang siya sa langit. Pero kahit saan ako, Siya’y palaging katabi ko....
View Full Document

This note was uploaded on 01/23/2012 for the course ENGLISH 11 taught by Professor Santos during the Spring '11 term at Mapúa Institute of Technology.

Page1 / 4

Filipino Poems - Bawat problema linulutas Bawat pangako...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online