Music Compositions - RJ Lawrence Tiu 4 th Year Starapple...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RJ Lawrence Tiu 4 th Year Starapple Kami Na Maraming tao nagdududa Kung para ba tayo sa isa’t isa Kung hindi man bakit pa rin tayo Magkasama sa lahat ng panahon Dapat tanggapin na lang nila Chorus: Kami na at wala nang iba Magakasama hanggang katapusan Walang makakapaghiwalay Ngayon na tayong dalawa na Walang makapigil, walang makatalo Ni pera’t gawa hindi makasira Kahit si Kamatayan walang magawa Kaya dapat tanggapin niyo Repeat chorus
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: RJ Lawrence Tiu 4 th Year Starapple Babae May nakita akong dumaan Sa harapan ko parang anghel Pagdaan niya puso koy nahulog Sa ganda at bango niya Chorus: Kaya ngayon hinahanap ko siya Hindi makakalimutan ang kanyang mukha Hanggang sa huli ng mundong ito Kailangan ko siyang makapiling Nakita ko siya ulit Pero may kasama siyang iba Pero hindi ko pa rin kaya Na iwanan siya Repeat chorus...
View Full Document

This note was uploaded on 01/23/2012 for the course ENGLISH 11 taught by Professor Santos during the Spring '11 term at Mapúa Institute of Technology.

Page1 / 2

Music Compositions - RJ Lawrence Tiu 4 th Year Starapple...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online