Report sa Filipino 30 - Damaso Umupo ang tatlong paring...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RJ Lawrence Tiu 3 rd year Starapple I. Pangyayari Sobrang rami ng mga tao sa simbahan. Maingay, masikip at mainit dito. Lalo na sa agua bendita. Kailangan pang magbayad ng dalawang daan lima’m put piso para lang makinig sa sermon. Si Pilosopo Tasyo ay hindi makapaniwala sa mahal ng presyo para lang sa sermon. Si Ibarra ay nasa isang sulok ng simbahan. Malapit sa altar ang inilaan ng kura para sa kanya. Doon din si Maria Clara. Si Kapitan Tiago na nakasuot ng prak ay nakaupo sa bangko ng mga makapangyarihan. Dumating ang alkalde at di siya nakilala ng mga tao. Naakalahan pa ng isang tao na ang alkalde ay si Prinsipe Villardo na napanood nila sa stage. Nagsimula na ang misa. Dumating na ang sermon ni Padre
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Damaso. Umupo ang tatlong paring magmimisa para makapakinig ng mabuti. Pumunta na si Padre Damaso sa pulpito. Nagsimula ang prayle ng maingat na binuksan ang kwaderno. II. Tanong at sagot 1. Saan lugar ng simbahan ang may pinakaraming tao? Agua bendita 2. Ilan ang gastos para sa sermon? 250 pesos 3. Payag ang mga tao ng magbayad ng anong halaga para lang makinig sa sermon? 1000 pesos 4. Sino ang napanood ng mga tao sa stage? Prinsipe Villardo 5. Sino ang hinihintay ng mga tao? Alkalde III. Pagpahalaga Ang aral na makukuha natin sa aralin nito ay maging marelihiyoso. Kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos ikaw ay ipagpala. Kahit tayo ay pinaglalaruan ng tadhana dapat di mawala ang tiwala sa Diyos....
View Full Document

This note was uploaded on 01/23/2012 for the course ENGLISH 11 taught by Professor Santos during the Spring '11 term at Mapúa Institute of Technology.

Ask a homework question - tutors are online